Facturació: tipus i obligacions

Facturacio-craj
Darrera actualització: 6 octubre 2021
Temps de lectura: 5 min.

Comparteix:

Cerca..
Filtra contingut
Tipus de contingut
Actualitat
Coneixement
Plantilles
Temàtiques

Aquest article forma part d’una sèrie d’articles sobre gestió econòmica. Consulta la resta d’articles a ‘Gestió econòmica: tot el que cal saber‘ (CRAJ).

Un dels aspectes claus en la gestió econòmica de l’entitat és la facturació. Un cop l’associació comença a realitzar activitat econòmica es veu en la necessitat d’emetre factures, ja sigui amb IVA o sense. En aquest sentit, la Plantilla de factura (CRAJ) us serà una eina útil a l’hora de realitzar les vostres factures. 

En aquest article podreu conèixer què és una factura, la fiscalitat associada a aquesta, els tipus que hi ha i molt més!

Què és una factura?

Es tracta d’un document que acompanya el lliurament de béns o la prestació de serveis i en el qual es descriuen les característiques, el preu i l’impost corresponent d’IVA.

L’emissió de factures, així com els tipus existents i els continguts mínims d’aquestes vénen regulades en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, que contempla el Reglament regulador de les obligacions de facturació a escala general. 

Només les factures legals tenen validesa davant d’Hisenda com a justificació d’una prestació de serveis o venda d’algun bé. Per poder gestionar-les adequadament, és imprescindible una bona organització. 

A més, la gestió de les factures de l’associació és una feina molt important per controlar la comptabilitat, ja que portar al dia el cobrament de les factures emeses i el pagament de les rebudes és fonamental perquè els comptes de l’entitat estiguin sanejats. És important que es guardin totes les factures, tant les emeses com aquelles que ens fan, tenint-les endreçades per dates en una carpeta amb anelles o un dossier, i preferiblement separades per trimestres, mesos o exercici econòmic (un any, habitualment de gener a desembre), i/o per partides pressupostàries. 

Aquesta gestió pren encara una dimensió més rellevant en cas que la vostra entitat rebi subvencions, ja que en la justificació d’aquestes se sol demanar les factures corresponents a les despeses imputades a la subvenció, així com els justificants de pagament. 

Passos previs i fiscalitat associada

 1. NIF: Com a pas previ a l’inici de l’activitat econòmica, cal que l’entitat disposi d’un Número d’Identificació Fiscal (NIF). La seva obtenció serà essencial per tal de poder facturar i realitzar qualsevol classe d’activitat fiscal.
 2. IAE: Quan ja es disposi de NIF, un dels primers passos abans d’emetre qualsevol factura és informar a l’Agència Tributària de l’inici de l’activitat econòmica. Per tal de fer-ho caldrà comunicar a través del model 036 l’alta de l’activitat en la qual es facturi, fent-ho 30 dies abans de la data d’emissió de la primera factura. En aquest mateix model l’entitat es donarà d’alta en l’epígraf de l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) que correspongui.
 3. IVA: També serà a través del model 036 que l’entitat haurà de donar-se d’alta en l’obligació de presentar els models relacionats amb l’IVA, en cas que les activitats que realitza no estiguin exemptes. En aquest cas, haurà de gestionar aquest impost i declarar trimestralment aquest impost a través del model 303, així com la realització la declaració anual. Si el que es factura està dins de l’exempció d’IVA no caldrà fer cap declaració.
 4. Model 347: Un altre impost a tenir en compte referent a les factures és el model 347. Haurem de presentar aquest impost en cas que tinguem alguna operació amb algun proveïdor/a (tant venda com compra) que superi els 3.005,06 euros durant tot l’any.
 5. Impost de Societats: un cop iniciada l’activitat econòmica i en cas que s’emetin factures, l’associació haurà de presentar l’Impost de Societats. Cal conèixer en profunditat aquest impost i les implicacions que té a les entitats, per veure com afecta.

Tipus de factura

D’acord amb el Decret anomenat anteriorment, podem diferenciar dos tipus de factura:

 • Factura completa (també anomenada ordinària).
 • Factura simplificada (que substitueix el que es coneixia com a tiquets en la norma anterior a 2013).  

Les factures es poden emetre tant en paper com en format electrònic. En el cas de realitzar-se electrònicament cal garantir la seva autenticitat, origen i integritat del seu contingut.

Factures completes

En el cas de les factures completes o ordinàries, caldrà incloure:

 • Número de la factura (seqüencial per a l’emissor) 
 • Dades del comprador (nom o raó social, adreça i NIF)
 • Dades del proveïdor del servei (nom o raó social, adreça i NIF)
 • Data de la factura
 • Concepte de la factura
 • Preu unitari sense IVA
 • La quota d’IVA que, si escau, es repercuteixi. Aquest import s’ha d’indicar per separat. Si la factura està exempta, indicar el motiu de l’exempció (fent esment a la normativa concreta o disposició que faci que l’operació sigui exempta). Si és el cas, menció expressa de què s’aplica algun dels règims especials de l’IVA, com per exemple el “règim especial de les agències de viatges” o “règim especial dels béns usats”, entre d’altres.
 • Import final amb IVA inclòs
 • Mètode de pagament

Si a la factura hi ha vendes exemptes i d’altres no exemptes, o bé s’inclouen operacions subjectes a diferents tipus d’IVA, cal indicar les bases imposables de cadascuna de les operacions per separat.

Les autoliquidacions estan obertes a inspecció (poden ser revisades per l’Agència Tributària) durant l’any en curs i els quatre posteriors. Per tant, cal conservar totes les factures emeses i rebudes com a mínim durant un període de 5 anys.

Factures simplificades

Les factures simplificades tenen un contingut més reduït que les factures completes o ordinàries i, tret d’algunes excepcions, podran expedir-se:

– quan el seu import no excedeixi de 400 euros, IVA inclòs.

– quan es tracti de factures rectificatives.

– quan el seu import no excedeixi de 3.000 euros, IVA inclòs i es tracti d’algun dels supòsits respecte dels quals tradicionalment s’ha autoritzat l’expedició de tiquets en substitució de factures. 

Podeu consultar aquests supòsits en detall i el contingut mínim que han d’incloure aquestes factures en el següent enllaç: Factura simplificada (Agència Tributària). 

Factures rectificatives

Les factures rectificatives permeten modificar les dades d’una factura emesa, tot substituint-la per la factura correcta. Per aquest motiu, ens seran útils per tal de solucionar els possibles errors que cometem a l’hora d’emetre una factura a la nostra entitat. 

Podem emetre una factura rectificativa en cas que:

 • Cometem un error pel que fa al contingut d’alguna de les dades bàsiques de la factura. Per exemple, si ens hem equivocat a l’hora d’escriure el nom del client, així com un error en el concepte. 
 • Cometem un error en el tipus impositiu de l’impost (IVA) o en el càlcul dels impostos. 
 • Vulguem realitzar la devolució de productes.
 • Faltin dades bàsiques que són imprescindibles legalment a l’hora d’emetre factures. 

És recomanable que la factura rectificativa s’emeti com més aviat millor, és a dir, un cop hem detectat l’error, i sempre abans dels quatre anys a partir del moment de meritació de l’IVA

Els aspectes que hem d’incloure en aquesta factura són: informar del número de la factura que rectifica, indicar la causa de la rectificació i l’import, així com assenyalar que es tracta d’una factura rectificativa, tal com defineix l’Agència Tributària en la seva pàgina web. A part d’aquests aspectes, caldrà incloure la resta de dades legals que es requereixen per a les factures ordinàries. 

Per últim, hem de tenir compte que aquest tipus de factures les realitza l’entitat o empresa proveïdora, per tant, en cas que a la nostra entitat rebem una factura d’una despesa feta que conté dades incorrectes, haurem de contactar amb el proveïdor per tal de sol·licitar-ne una rectificació. 

Altres recursos d’interès

Per a més informació

Si teniu dubtes o necessiteu un cop de mà, poseu-vos en contacte amb nosaltres o demaneu-nos un assessorament gratuït escrivint a info@crajbcn.cat, trucant al 93 265 52 17 o per Telegram o WhatsApp.

Aquest article té una finalitat merament divulgativa sobre determinats aspectes fiscals. En aquest sentit, el present document comprèn informació i comentaris de caràcter general que no constitueixen un assessorament jurídic de cap mena. El CRAJ no assumeix cap compromís d’actualització o revisió del seu contingut ni de l’exactitud, veracitat o correcció de la informació. 

T'ha estat útil aquesta informació?

  POLÍTICA DE PRIVACITAT. De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), t'informem de:

  El responsable de les dades facilitades lliurement és el Consell de la Joventut de Barcelona (NIF V08825804), amb seu a l’Espai Jove La Fontana, carrer Gran de Gràcia, 190-192, Barcelona, telèfon 93 265 4736 i correu electrònic cjb@cjb.cat. En nom de l'organització tractem la informació que ens facilites amb la finalitat d'oferir el servei sol·licitat. D’acord amb els convenis de gestió cívica dels diferents serveis entre el Consell de la Joventut de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, aquests drets podran ser cedits total o parcialment a l’Ajuntament de Barcelona, amb el mateix objectiu d’activitat que regula el conveni de gestió. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal.

  Així mateix, t’informem que pots exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les teves dades i els de limitació i oposició al seu tractament tot adreçant-te a carrer Gran de Gràcia, 190-192, 08012, Barcelona (Barcelona), escrivint al correu dades@cjb.cat o reclamant a aepd.es.

  Accepto la Política de privacitat.