Donacions a les entitats juvenils: la llei de mecenatge

Darrera actualització: 28 juny 2021
Temps de lectura: 5 min.

Comparteix:

Cerca..
Filtra contingut
Tipus de contingut
Actualitat
Coneixement
Plantilles
Temàtiques

Un dels grans reptes de les entitats és la recerca de finançament per a poder dur a terme els seus projectes. Aquest finançament es pot obtenir a través de subvencions, premis, quotes, convenis amb altres entitats o empreses o també mitjançant donacions, ja vinguin dels propis socis i sòcies o de persones externes a l’entitat.

A continuació, es detalla què es considera donació, com es gestionen a nivell econòmic i fiscal i s’explica quins passos cal seguir per a donar d’alta un sistema de donacions a través del servei de PayPal i seguidament es tractarà el funcionament de les plataformes de Crowdfunding.

Què són donacions a les entitats?

La donació és un acte mitjançant el qual una persona (la donant) disposa de manera lliure i gratuïtament, sense cap contraprestació, d’un bé o diners a favor d’un altre (el donatari), que l’adquireix si l’accepta. Amb caràcter general, les donacions són irrevocables a partir del moment en el qual els donants tenen coneixement de l’acceptació dels donataris o, en el cas de donació verbal de béns mobles, des del moment del lliurament del bé. Existeixen diversos tipus: 

 • Econòmiques: en efectiu a través d‘actes (taquilla inversa), transferències, xecs, plataformes de crowdfunding…
 • En espècies: donacions de recursos materials. 

La importància de la llei de mecenatge

En el cas de les associacions i fundacions, els efectes que suposa rebre una donació per part d’una persona física o jurídica constitueixen una important via de captació de recursos econòmics per a què l’entitat pugui dur a terme i finançar el seu objecte fundacional.

En primer lloc, les donacions rebudes per part de persones físiques o jurídiques són gratuïtes, és a dir, que no suposen la presentació ni pagament de cap impost. Per tant, es podria dir que és la millor forma d’aconseguir finançament.

Des de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats no lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge, les entitats que s’acullen a l’empara d’aquesta, obtenen un incentiu fiscal important i una sèrie de beneficis per les persones donants, que es pot tenir en consideració, malgrat les conseqüències de la seva adhesió pugui comportar més feina.

Requisits per a acollir-se a la Llei de mecenatge

El nombre d’entitats que es poden acollir a la llei és limitat, ja que només s’habilita aquesta possibilitat a les entitats que treballen pel que s’anomena l’interès general o bé comú, i a més el tenen reconegut com són:

 • Les fundacions
 • Les associacions declarades d’utilitat pública
 • Les ONGDs (Organitzacions no governamentals de desenvolupament)

Acollir-se a aquest règim fiscal especial és voluntari i, per tant, seran les entitats que, després de complir certs requisits, poden comunicar l’opció d’acollir-se als beneficis que ofereix la llei a través del mateix model de declaració censal (el model 036).

Podeu consultar les característiques de les associacions d’utilitat pública i els requisits per a ser-ho en el següent article: ‘La declaració d’utilitat pública’ (CRAJ)

Beneficis d’acollir-se a la Llei de mecenatge

En primer lloc, els beneficis fiscals que poden obtenir les persones donants (siguin físiques com jurídiques) depèn de si l’entitat està acollida o no al règim fiscal del mecenatge són:

 • En el cas que el donant sigui una persona física

El donant es podrà deduir a la quota del seu IRPF un 75% del valor del donatiu dels primers 150 €. Per l’import que sobrepassi aquesta quantitat, es podrà deduir un 30%. Si el donant ha efectuat a l’entitat altres donacions del mateix import o per un import superior en els dos anys anteriors al de la donació, el percentatge de deducció de l’import que sobrepassi els 150 € serà d’un 35%.

En qualsevol dels casos, hi ha una limitació del 10% de la base liquidable de l’IRPF del donant, sense possibilitat que si se sobrepassa aquest límit, la deducció pugui ser aplicada en els anys següents.

 • En el cas que el donant sigui una persona jurídica

La persona jurídica es pot deduir un 35% del valor del donatiu, amb una limitació del 10% de la seva base impositiva en el seu impost de societats. En cas de no poder aplicar la totalitat de la deducció per aquest motiu, l’excés pendent es podrà compensar en els 10 exercicis posteriors a l’any en què es produeixi la donació. Si l’entitat donant ha efectuat altres donacions a l’entitat del mateix import o per un import superior en els dos anys anteriors al de la donació, el percentatge de deducció serà del 40%.

Acreditació de les donacions

Les entitats acollides al règim fiscal del mecenatge han d’acreditar les donacions mitjançant una certificació, que ha de complir uns determinats requisits establerts en l’article 6.1 del Reial decret 1270/2003 i que són:

 • DNI i/o NIF i dades d’identificació personal del donant i de l’entitat donatària.
 • Menció expressa que l’entitat donatària està inclosa en les regulades a la Llei 49/2002.
 • Data i import del donatiu quan sigui dinerari o valoració del bé/ dret quan el donatiu sigui en espècie.
 • Destinació que l’entitat donatària donarà a l’objecte donat en el compliment de la seva finalitat específica.
 • Menció expressa del caràcter irrevocable de la donació, sense perjudici del que s’estableix en les normes imperatives civils que regulen la revocació de donacions.
 • En el cas dels donatius en espècie, cal adjuntar el document públic o altre document autèntic que acrediti el lliurament efectiu del bé donat (escriptura en el cas dels béns immobles, i qualsevol altre document generalment admès en dret com a prova, en el cas dels béns mobles).

Aquestes entitats també hauran de trametre a l’Agència Tributària durant el mes de gener de l’any següent en què s’hagi produït la donació, una relació de les persones físiques o jurídiques que han fet donatius durant aquell any, amb la indicació de les dades fiscals i la província de residència del donant, les quantitats donades per cadascuna d’aquestes persones i la indicació expressa si la donació ha estat en efectiu o en espècie. Aquesta relació es presenta mitjançant el model 182, la declaració informativa de donacions.

Si l’entitat no s’acull a la llei del mecenatge 

Les quantitats donades per persones físiques a les fundacions i associacions declarades d’utilitat pública, que no hagin optat a la Llei 49/2002 o bé que no compleixin les condicions i requisits per estar compreses en aquesta llei, originen un dret a una deducció del 10%, sempre que es disposi de justificació documental adequada. I en el cas que el donant sigui una persona jurídica: No té dret a cap deducció.

En el cas de les associacions que no s’acullin al règim fiscal del mecenatge serà suficient que l’entitat emeti un certificat que acrediti les donacions de persones físiques, mitjançant una certificació, que ha de complir els mateixos requisits que per les que estan acollides a la llei (com s’ha presentat anteriorment), però sense fer cap menció a la Llei 49/2002.

A més, cal tenir presents que a Catalunya hi ha certes particularitats i les persones residents a Catalunya poden desgravar les aportacions a entitats no lucratives encara que aquestes no siguin declarades d’utilitat pública ni fundacions. Aquesta deducció s’aplica si les aportacions s’han destinat a fundacions i associacions que figuren en el cens d’entitats vinculades a la protecció del medi ambient, a les entitats de foment de la llengua catalana i les que promouen la recerca científica i investigació.

 Altres recursos d’interès

Si teniu dubtes o necessiteu un cop de mà, poseu-vos en contacte amb nosaltres o demaneu-nos un assessorament gratuït escrivint a info@crajbcn.cat, trucant al 93 265 52 17 o per Telegram o WhatsApp.

*Aquest article té una finalitat merament divulgativa sobre determinats aspectes fiscals. En aquest sentit, el present document comprèn informació i comentaris de caràcter general que no constitueixen un assessorament jurídic de cap mena. El CRAJ no assumeix cap compromís d’actualització o revisió del seu contingut ni de l’exactitud, veracitat o correcció de la informació. 

T'ha estat útil aquesta informació?

  POLÍTICA DE PRIVACITAT. De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), t'informem de:

  El responsable de les dades facilitades lliurement és el Consell de la Joventut de Barcelona (NIF V08825804), amb seu a l’Espai Jove La Fontana, carrer Gran de Gràcia, 190-192, Barcelona, telèfon 93 265 4736 i correu electrònic cjb@cjb.cat. En nom de l'organització tractem la informació que ens facilites amb la finalitat d'oferir el servei sol·licitat. D’acord amb els convenis de gestió cívica dels diferents serveis entre el Consell de la Joventut de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, aquests drets podran ser cedits total o parcialment a l’Ajuntament de Barcelona, amb el mateix objectiu d’activitat que regula el conveni de gestió. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal.

  Així mateix, t’informem que pots exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les teves dades i els de limitació i oposició al seu tractament tot adreçant-te a carrer Gran de Gràcia, 190-192, 08012, Barcelona (Barcelona), escrivint al correu dades@cjb.cat o reclamant a aepd.es.

  Accepto la Política de privacitat.