El model 347: declaració informativa d’operacions amb terceres persones

Temàtiques: Fiscalitat
Darrera actualització: 18 maig 2018
Temps de lectura: 3 min.

Comparteix:

Cerca..
Filtra contingut
Tipus de contingut
Actualitat
Coneixement
Plantilles
Temàtiques

Aquest article forma part d’una sèrie d’articles sobre fiscalitat. Consulta la resta d’articles a ‘Fiscalitat a les associacions: tot el que cal saber‘ (CRAJ).

El Model 347 és una declaració anual informativa d’operacions amb terceres persones. Les associacions estan obligades a la presentació del Model 347 sempre que hagin realitzat operacions amb tercers per import superior a 3.005,06 euros durant l’any natural (de gener a desembre), computant de forma separada els lliuraments i les adquisicions de béns i serveis.

Per tant, les entitats sense afany de lucre que reben subvencions que superen els 3.005,06 euros d’una mateixa institució o que facin compres o vendes a un mateix proveïdor o client per més d’aquesta quantitat hauran de presentar a Hisenda el model.

Aquest model és de caràcter obligatori i es presenta al mes de febrer de l’exercici següent a aquell a què es refereix les operacions amb tercers que s’inclouen.

El model s’haurà de presentar entre l’1 de gener i fins al 28 de febrer.

Obligats a fer la declaració

 • Obligació general (article 31 a 35 del Reial Decret 1065/2007). Totes les persones físiques, jurídiques, públiques o privades que realitzin activitats empresarials o professionals (entrega de béns i prestacions de serveis) estan obligades a presentar una declaració anual relativa a les operacions realitzades amb terceres persones.
 • Obligació específica (conseqüència de la modificació dels articles 31 a 35 del Reial Decret 1065/2007) que amplia:
  • L’àmbit subjectiu dels declarants: han de presentar-la les entitats o establiments de caràcter social, per les adquisicions de béns i serveis que realitzin al marge de les activitats empresarials o professionals.
  • El contingut: s’han de consignar, separadament, les operacions incloses en el règim especial de l’IVA conegut com “del criteri de caixa”, en el que les operacions s’entendran com a produïdes en el moment en què es realitzi el seu cobrament efectiu.

No obligats a fer la declaració

No estan obligades a presentar la declaració: Les entitats que no hagin realitzat operacions que, en el seu conjunt i respecte d’una altra persona física o jurídica, no hagin superat la xifra de 3.005,06 euros durant un any.

Contingut de la declaració

La declaració ha d’incloure totes les persones o entitats, sigui quina sigui la seva naturalesa o caràcter, amb qui s’hagi efectuat operacions que, en el seu conjunt i per a cadascuna d’elles, superin els 3.005,06 euros dins del mateix any fiscal.

Els aspectes més bàsics de la informació inclosa són els següents:

 • S’han de presentar, de forma separada i per trimestres, les entregues de béns i les prestacions de serveis.
 • S’han d’incloure, tant les operacions típiques i habituals, com les ocasionals, així com les subvencions no reintegrables que es puguin rebre o donar.
 • S’han d’incloure, tant les entregues, prestacions o adquisicions de béns o serveis subjectes i no exemptes, com les no subjectes o les exemptes de l’IVA.
 • S’han de consignar, separadament, les operacions, fetes o rebudes, acollides al ”criteri de caixa”.

Tot i això, no cal declarar:

 • Les operacions per les que no s’hagi hagut d’emetre factura.
 • Les fetes al marge de la activitat empresarial.
 • Les entregues, prestacions o adquisicions de béns o serveis realitzades a títol gratuït no subjectes o exemptes de l’IVA.
 • Les operacions realitzades per les entitats o establiments de caràcter social, que corresponguin al seu sector d’activitat, on les entregues i prestacions estiguin exemptes de l’IVA, sens perjudici d’allò establert en l’obligació general.
 • Totes aquelles operacions incloses en d’altres operacions tributàries (retencions a professionals, per exemple).

Informació a incloure

1. Declarant: Dades fiscals complertes del declarant (nom entitat, adreça, CP, municipi i CIF).

2. Declarats:

 • Dades fiscals complertes del declarat.
 • L’import en euros (IVA inclòs) de les operacions realitzades durant l’any, segons el tipus i on es farà constar, separadament, les següents operacions:
  • Les operacions d’arrendament.
  • Els imports superiors a 6.000 euros, rebuts en metàl·lic.
  • Els imports corresponents a les operacions acollides al criteri de caixa, segons el seu meritament ( que són les que s’han de declarar majoritàriament).
  • Les subvencions o ajudes de l’administració pública.

Altres recursos d’interès

Si teniu dubtes o necessiteu un cop de mà, poseu-vos en contacte amb nosaltres o demaneu-nos un assessorament gratuït escrivint a info@crajbcn.cat, trucant al 93 265 52 17 o per Telegram o WhatsApp.

Aquest article té una finalitat merament divulgativa sobre determinats aspectes fiscals. En aquest sentit, el present document comprèn informació i comentaris de caràcter general que no constitueixen un assessorament jurídic de cap mena. El CRAJ no assumeix cap compromís d’actualització o revisió del seu contingut ni de l’exactitud, veracitat o correcció de la informació. 

T'ha estat útil aquesta informació?

  POLÍTICA DE PRIVACITAT. De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), t'informem de:

  El responsable de les dades facilitades lliurement és el Consell de la Joventut de Barcelona (NIF V08825804), amb seu a l’Espai Jove La Fontana, carrer Gran de Gràcia, 190-192, Barcelona, telèfon 93 265 4736 i correu electrònic cjb@cjb.cat. En nom de l'organització tractem la informació que ens facilites amb la finalitat d'oferir el servei sol·licitat. D’acord amb els convenis de gestió cívica dels diferents serveis entre el Consell de la Joventut de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, aquests drets podran ser cedits total o parcialment a l’Ajuntament de Barcelona, amb el mateix objectiu d’activitat que regula el conveni de gestió. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal.

  Així mateix, t’informem que pots exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les teves dades i els de limitació i oposició al seu tractament tot adreçant-te a carrer Gran de Gràcia, 190-192, 08012, Barcelona (Barcelona), escrivint al correu dades@cjb.cat o reclamant a aepd.es.

  Accepto la Política de privacitat.