Inscripció al Cens d’Entitats Juvenils de la Generalitat de Catalunya

Darrera actualització: 14 juliol 2021
Temps de lectura: 5 min.

Comparteix:

Cerca..
Filtra contingut
Tipus de contingut
Actualitat
Coneixement
Plantilles
Temàtiques

La inscripció al Cens d’Entitats Juvenils de la Generalitat de Catalunya és un tràmit molt recomanable per a les associacions juvenils. Tot i que no és obligatori, el fet d’estar inscrites al cens té certs avantatges i us donarà reconeixement com a associació juvenil.

És un tràmit gratuït que s’ha de realitzar un cop l’associació està del tot constituïda i es disposa de tota la documentació definitiva: estatuts registrats i segellats, resolució d’inscripció al registre i NIF definitiu. En aquest enllaç es poden consultar totes les entitats que estan inscrites en aquest cens oficial de la Direcció General de Joventut: Cercador d’entitats juvenils.

Per què inscriure’s al Cens?

La inscripció al Cens us dóna a les entitats el dret a acollir-vos a les convocatòries de subvencions i ajuts de la Direcció General de Joventut, a aparèixer en el cercador d’entitats i a rebre informació en el marc de les actuacions de difusió promogudes per la Direcció General de Joventut. En la resolució d’inscripció obtindreu el número de Cens, que us servirà per identificar-vos davant la Direcció General de Joventut.

De la mateixa manera, un altre dels avantatges és poder accedir a les subvencions de la línia ‘G’, d’adolescència i joventut, de la Convocatòria general de subvencions per a projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat de l’Ajuntament de Barcelona. En tots els programes de la línia de joventut d’àmbit ciutat és un requisit indispensable per optar a les subvencions estar inscrites al cens, així com en dos dels programes d’àmbit districte (‘Gb’ i ‘Gc’). En canvi, en el programa ‘Ga’ d’àmbit districte és un criteri valoratiu, és a dir, dóna punts però no és imprescindible, i per últim al ‘Gd’ no s’especifica (actualitzat amb la convocatòria del 2021).

Quines entitats s’hi poden inscriure?

L’Ordre que regula el cens d’entitats juvenils estableix les tipologies d’entitats que s’hi poden inscriure, són les 4 següents:

Associacions juvenils, constituïdes per persones joves.

Als efectes d’aquesta Ordre, les associacions que sol·licitin la inscripció en el Cens han de tenir personalitat jurídica i complir algun dels requisits següents:

 • Emprar l’expressió “associació de joves”, “associació juvenil”, “esplai”, “agrupament escolta” o alguna d’equivalent en la seva denominació, amb la condició que l’associació es pugui considerar juvenil d’acord amb la seva naturalesa o els seus estatuts.
 • Acreditar, fefaentment, que més del 75% dels socis i les sòcies i més del 75% dels membres de la junta directiva de l’associació, inclòs el president o la presidenta, tenen una edat entre 16 i 29 anys. Aquest requisit s’ha de mantenir al llarg del temps.
 • A l’efecte d’inscripció en el Cens d’entitats juvenils, també es consideren associacions juvenils les coordinadores o les federacions d’entitats juvenils, sempre que, com a mínim, el 80% de les entitats que en formen part siguin associacions juvenils.

Seccions juvenils

 • Han d’estar vinculades a una entitat que els dóna cobertura jurídica i sempre que així ho indiqui en els seus estatuts, on cal que hi constin els seus objectius, les funcions específiques, la composició, les normes bàsiques i els òrgans de funcionament intern.
 • Estan constituïdes per un grup de joves d’una associació sense ànim de lucre, d’un partit polític o d’un sindicat, amb autonomia funcional i capacitat d’autoorganitzar-se per fer la seva tasca. També poden tenir autonomia econòmica respecte de l’entitat a la qual pertanyen, però sempre n’han de dependre tant fiscalment com legalment.
 • Les seccions o grups alhora infantils i juvenils d’associacions sense ànim de lucre que no estiguin inscrites en el Cens només poden sol·licitar la inscripció si almenys el 50% dels membres tenen com a mínim 16 anys i com a màxim 29 anys.

Entitats de serveis a la joventut

Altres associacions, fundacions, cooperatives sense ànim de lucre, que prestin serveis a la joventut i que això s’indiqui de manera clara i expressa als estatuts de l’entitat.

 • Es consideren entitats prestadores de serveis a la joventut les associacions no juvenils, les fundacions i les cooperatives sense ànim de lucre legalment constituïdes, en els estatuts de les quals es prevegi de forma clara i explícita que entre els seus fins socials hi ha el de dur a terme, de manera continuada, programes i actuacions adreçats de forma exclusiva als joves.
 • No tenen la consideració d’entitats prestadores de serveis a la joventut, i per tant no poden inscriure’s en el Cens, les entitats que, malgrat duguin a terme programes i actuacions adreçats als joves, només ho facin de forma ocasional o secundària sense distingir especialment aquest col·lectiu del conjunt de la ciutadania.

Consells locals de joventut

Són ens de representació i participació formats per diversos models associatius d’un municipi com a entitats independents de l’Administració pública que coordinen el teixit associatiu juvenil del municipi, en representen les organitzacions juvenils i dialoguen amb els poders públics.

En tot cas, les entitats que sol·liciteu la inscripció en el Cens heu d’estar inscrites en un registre oficial. A Catalunya, el registre d’associacions i el de fundacions de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques són els més comuns, però també hi ha d’altres, com ara els d’àmbit estatal d’entitats i de fundacions, de partits polítics i de sindicats.

Quines entitats no es poden inscriure al Cens

 • Entitats amb ànim de lucre, com ara cooperatives, empreses o bé persones autònomes.
 • Entitats inscrites en el Registre d’entitats esportives, com ara clubs esportius.
 • AMPAs/AFAs

Informació sobre el tràmit i la documentació per inscriure’s

La documentació que cal adjuntar a la sol·licitud del tràmit és la següent:

Documentació general

 1. Documentació de presentació de l’entitat (vegeu guió orientatiu)
 2. DNI de la persona màxima responsable de l’entitat
 3. Document de nomenament del president o de la presidenta de l’entitat

Documents que cal adjuntar en relació amb la personalitat jurídica

1. Si l’entitat té personalitat jurídica pròpia:

 • Estatuts registrats i segellats per l’organisme oficial corresponent
 • Targeta del CIF de l’entitat

2. Si es tracta una secció juvenil d’una entitat, reconeguda com a tal secció en els estatuts de l’entitat:

 • Estatuts de l’entitat mare
 • Targeta del CIF de l’entitat mare
 • Document de creació de la secció juvenil (si la secció no consta en els estatuts)

Documentació en cas de vinculació a altres entitats o federacions

Per a cadascuna de les entitats o federacions a les quals està vinculada l’entitat, cal la certificació d’aquesta vinculació emesa per l’òrgan directiu o per la persona responsable de l’entitat.

Un cop inscrites al cens, cada entitat podeu consultar i modificar les vostres dades en qualsevol moment a través d’aquest enllaç: Consulta i modificació de dades.

Com hem dit, aquest es tracta del cens d’entitats juvenils oficial d’àmbit català. A banda d’aquest, us informem que el CRAJ també disposem del nostre Cens d’associacions i col·lectius de joves de Barcelona, que tot i no ser oficial agrupa totes aquelles entitats juvenils de la ciutat. Això és molt útil per tal que qualsevol entitat o persona interessada pugui cercar-hi associacions o col·lectius juvenils de Barcelona, i per donar a conèixer la tasca i activitat de les entitats juvenils de la ciutat.

Si voleu saber més sobre les associacions juvenils, podeu consultar l’article Què entén el CJB per associacionisme juvenil?’ (CRAJ). També podeu ampliar la informació sobre els diferents censos tant oficials com no oficials que existeixen en l’article Censos d’entitats’ (CRAJ).

Si teniu dubtes o necessiteu un cop de mà, poseu-vos en contacte amb nosaltres o demaneu-nos un assessorament gratuït escrivint a info@crajbcn.cat, trucant al 93 265 52 17 o per Telegram o WhatsApp.

T'ha estat útil aquesta informació?

POLÍTICA DE PRIVACITAT. De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), t'informem de:

El responsable de les dades facilitades lliurement és el Consell de la Joventut de Barcelona (NIF V08825804), amb seu a l’Espai Jove La Fontana, carrer Gran de Gràcia, 190-192, Barcelona, telèfon 93 265 4736 i correu electrònic cjb@cjb.cat. En nom de l'organització tractem la informació que ens facilites amb la finalitat d'oferir el servei sol·licitat. D’acord amb els convenis de gestió cívica dels diferents serveis entre el Consell de la Joventut de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, aquests drets podran ser cedits total o parcialment a l’Ajuntament de Barcelona, amb el mateix objectiu d’activitat que regula el conveni de gestió. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal.

Així mateix, t’informem que pots exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les teves dades i els de limitació i oposició al seu tractament tot adreçant-te a carrer Gran de Gràcia, 190-192, 08012, Barcelona (Barcelona), escrivint al correu dades@cjb.cat o reclamant a aepd.es.

Accepto la Política de privacitat.