Tipus de llicències d’activitat a la via pública

Darrera actualització: 6 abril 2023
Temps de lectura: 7 min.

Comparteix:

Cerca..
Filtra contingut
Tipus de contingut
Actualitat
Coneixement
Plantilles
Temàtiques

Aquest article forma part d’una sèrie d’articles sobre esdeveniments. Consulta la resta d’articles a ‘Organització d’esdeveniments: tot el que cal saber‘ (CRAJ).

Les tres llicències més demanades per les entitats juvenils de Barcelona i de les que parlarem en el següent article, així com els models de sol·licitud corresponents, són:

Les sol·licituds del model FE01 s’han de presentar amb una antelació mínima de 30 dies respecte la data de l’activitat. Les del model FE02 mínim amb 2 mesos d’antelació, i del FE03 mínim 3 mesos.

A part d’aquestes dues n’hi ha tres més, en les quals no aprofundirem a continuació però que enunciem per a que les tingueu presents:

Comparativa de les dues principals llicències

Tipus de llicència Definició Activitats concretes Documentació necessària
Llicència per espectacles públics i activitats recreatives a la via pública (FE01 o FE02) Aquells que es duen a terme a la via pública i en els parcs i jardins municipals. Concerts i espectacles musicals, ballades de sardanes, cantades de corals

– Activitats incloses dins del marc d’una festa major o de caràcter festiu i tradicional.

– Tota mena d‘activitats i modalitats esportives.

Commemoracions de dates assenyalades.

Activitats amb un itinerari (rues, cercaviles, caminades, curses).

En funció de l’aforament hi haurà uns requisits de documentació diferents:

Es diferencia entre:

– Inferior a 1000 persones

– Superior a 1000 i inferior a 4000

– Superior a 4000 persones

Llicència per a espectacles públics de caràcter extraordinari dins d’establiments o en espais tancats a la via pública (FE03) Espectacles públics i activitats de caràcter extraordinari realitzats en espais on queda delimitat físicament el seu perímetre creant-se un recinte tancat a la via pública. Envelats

Circs

Carpes

Concerts

Activitats esportives

Balls

Tots en recinte delimitat.

En funció de l’aforament hi haurà uns requisits de documentació diferents:

– Inferior a 2000 persones

– Superior a 2000 persones.

En moltes ocasions, les entitats coordinadores d’entitats de barri o les federacions donen suport en cumplimentar i redactar les sol·licituds de llicències per a activitats a l’espai públic. També el CRAJ! Si teniu dubtes o necessiteu un cop de mà, poseu-vos en contacte amb nosaltres o demaneu-nos un assessorament gratuït escrivint a info@crajbcn.cat, trucant al 93 265 52 17 o per Telegram o WhatsApp.

FE01 i FE02 –  Llicència per a espectacles públics i activitats recreatives de caràcter extraordinari a la via pública

Per a les llicències per a espectacles públics i activitats recreatives de caràcter extraordinari a la via pública sense pirotècnia o amb pirotècnia inferior a 10 kg, es distingirà entre diferents aforaments, presentant diferents llicències per cada aforament, encara que fins a 4000 persones les obligacions siguin les mateixes:

 • Inferior a 1000 persones 
 • Superior a 1000 i inferior a 4000 persones
 • Superior a 4000 persones

Aforament inferior a 4000 persones

Els requisits per a llicències amb un aforament inferior a 4000 persones sense pirotècnia o amb pirotècnia inferior a 10 kg són els següents: 

 1. Ser convocats, organitzats i realitzats sota la responsabilitat d’una persona física o d’una persona jurídica.
 2. Presentar una anàlisi de la mobilitat provocada per l’espectacle públic o activitat recreativa, amb previsió de mesures especials per afrontar les necessitats detectades, si s’escau, segons determina la normativa sobre regulació de la mobilitat generada.
 3. Disposar, si s’escau, de personal de vigilància i de personal de control d’accés.
 4. Disposar dels serveis d’higiene i seguretat i dels dispositius d’assistència sanitària corresponents.
 5. Presentar una valoració de l’impacte acústic de l’espectacle públic o de l’activitat recreativa i, si escau, adoptar les mesures necessàries per prevenir-lo i minimitzar-lo.
 6. Acreditar la disponibilitat d’una pòlissa de responsabilitat civil vigent.
 7. Les persones organitzadores han de comptar amb la conformitat de la persona titular de l’espai obert.

Per ampliar la informació consulteu els articles ‘Obligacions legals generals en l’organització d’esdeveniments’ (CRAJ) i ‘Obligacions legals específiques en l’organització d’esdeveniments’ (CRAJ).

Els formularis es diferencien, encara que les dades que es demanen són les mateixes en ambdós casos:

Aquestes llicències us marcaran automàticament algunes opcions, que són els requisits obligatoris, com ara l’assegurança de Responsabilitat Civil. Això us facilitarà també saber quins són els requisits que ha de complir el vostre esdeveniment.

I ambdós demanen la següent informació: 

 • Dades de la persona física o jurídica sol·licitant.
 • Identificació de l’espectacle, data o dates i horari previst per a la realització.
 • Nom, cognoms, DNI, adreça i telèfons de, com a mínim, dues persones responsables de la seva organització.
 • Descripció breu de l’espectacle o activitat i del nombre màxim de persones que previsiblement hi assistiran o participaran en la seva realització.
 • Indicació de les mesures adoptades: contractació personal seguretat o accés, anàlisi de la mobilitat, pla de prevenció i actuació en cas d’accidents/incidents; declaració responsable de disposar de la pòlissa d’assegurances que dóna cobertura a la responsabilitat civil que pugui derivar-se de l’organització i realització de l’espectacle o activitat.
 • Plànol a escala 1:500 on quedin clarament assenyalades les activitats que es realitzen.

Aforament superior a 4000 persones

Els requisits per a llicències amb aforament igual o superior a 4000 persones sense pirotècnia o amb pirotècnia inferior a 10 kg són els anteriors (de l’1 al 7) i els següents (del 8 al 14):

 1. Els mateixos requisits que per a la llicència amb igual o superior a 1000 i inferior a 4000 persones.
 2. Disposar del personal de control d’accés, d’acord amb el que estableix la llei.
 3. Disposar d’un dispositiu d’assistència sanitària, d’acord amb el que estableix la normativa.
 4. En el cas d’espectacles i activitats recreatives de caràcter musical, disposar d’un sistema de control d’aforament.
 5. Que es tracti d’espectacles públics i activitats recreatives amb un aforament previst entre 4000 i 20000 persones i que no coincideixin aquests supòsits de manera simultània:
  1. Que l’aforament superi les 4000 persones i que la densitat per metre quadrat sigui igual o superior a 3 persones/m².
  2. Que la durada de l’activitat sigui superior a cinc hores de manera continuada.
  3. Que es desenvolupi en horari nocturn (a partir de les 22 hores).
 6. Que es tracti d’espectacles públics i activitats recreatives amb un aforament previst entre 4000 i 20000 persones i que coincideixin de manera simultània els següents supòsits:
  1. Que l’aforament superi les 4000 persones i que la densitat per metre quadrat sigui igual o superior a 3 persones/m².
  2. Que la durada de l’activitat sigui superior a cinc hores de manera continuada.
  3. Que es desenvolupi en horari nocturn (a partir de les 22 hores).
 7. Que es tracti d’espectacles públics i activitats recreatives amb un aforament previst igual o superior a 20000 persones.

Si aquest és el nostre esdeveniment haurem d’omplir el formulari següent:

Formulari de sol·licitud de llicència per a espectacles públics i activitats recreatives de caràcter extraordinari a la via pública per aforament major a 4000 persones.

A més a més dels requisits que hem vist anteriorment, es demana també:

 • Formulari SOAP (Sistema Organitzatiu d’AutoProtecció), si s’escau, en cas de complir-se els requisits assenyalats, a la secció Interessats d’aquest tràmit, amb els números del 8 al 12.
 • PAU (Pla d’Autoprotecció) presentat a la plataforma HERMES, si s’escau, en cas de complir-se els requisits assenyalats, a la secció Interessats d’aquest tràmit, amb els números del 8 al 11 i el 13 o el 14.

No saps què són aquests dos formularis? No pateixis! Consulta l’article ‘Obligacions legals específiques en l’organització d’esdeveniments’ (CRAJ).

FE03 – Llicència per a espectacles públics de caràcter extraordinari en espais tancats a la via pública

Al sol·licitar la llicència de caràcter extraordinari a la via pública en espai tancat caldrà complir els següents requisits:

 • Ser convocats, organitzats i realitzats sota la responsabilitat d’una persona física o d’una persona jurídica. 
 • Presentar una anàlisi de la mobilitat provocada per l’espectacle públic o activitat recreativa, amb previsió de mesures especials per afrontar les necessitats detectades, si s’escau, segons determina la normativa sobre regulació de la mobilitat generada. 
 • Disposar, si s’escau, de personal de vigilància i de personal de control d’accés, d’acord amb el que estableix la llei. 
 • Disposar dels serveis d’higiene i seguretat i dels dispositius d’assistència sanitària corresponents, d’acord amb el que estableix la normativa. 
 • Presentar una valoració de l’impacte acústic de l’espectacle públic o de l’activitat recreativa i, si escau, adoptar les mesures necessàries per prevenir-lo i minimitzar-lo. 
 • Acreditar la disponibilitat d’una pòlissa de responsabilitat civil vigent. 
 • Les persones organitzadores han de comptar amb la conformitat de la persona titular de l’espai. 
 • En el cas d’espectacles i activitats recreatives de caràcter musical en recinte  delimitat, disposar d’un sistema de control d’aforament.

Per ampliar la informació consulteu els articles ‘Obligacions legals generals en l’organització d’esdeveniments’ (CRAJ) i ‘Obligacions legals específiques en l’organització d’esdeveniments’ (CRAJ).

En tots els casos hauran de presentar la següent documentació:

Formulari per a espectacles públics i activitats recreatives de caràcter extraordinari en espais tancats a la via pública.

Se’ns demanarà la següent informació: 

 • Dades de la persona física o jurídica sol·licitant.
 • Identificació de l’espectacle; data o dates i horari previst per a la realització.
 • Nom, cognoms, DNI, adreça i telèfons de, com a mínim, dues persones responsables de la seva organització.
 • Descripció breu de l’espectacle o activitat i el nombre màxim de persones que previsiblement hi assistiran o participaran en la seva realització.
 • Indicació de les mesures adoptades: contractació personal seguretat o accés, anàlisi de la mobilitat, pla de prevenció i actuació en cas d’accidents/incidents; declaració responsable de disposar de la pòlissa d’assegurances que dona cobertura a la responsabilitat civil que pugui derivar-se de l’organització i realització de l’espectacle o activitat.
 • Plànol a escala 1:500 amb senyalització i indicació de la superfície total d’ocupació de l’activitat.
 • Plànol a escala 1:100, amb indicació de la superfície total d’ocupació de l’activitat, dimensions de les instal·lacions o elements de l’activitat i situació d’aquestes, referenciada respecte al mobiliari urbà i a les instal·lacions públiques (arquetes, parterres, arbrat, enllumenat, fonts, bancs, bicing, etc.).

En el cas d’entitats no registrades en el Fitxer General d’Entitats Ciutadanes de l’Ajuntament de Barcelona, els sol·licitants hauran d’acompanyar el formulari d’una còpia compulsada del NIF, dels estatuts, de l’acta de constitució, de la inscripció en el registre i de la composició de la junta directiva de la referida entitat.

Per a llicències per a espectacles públics i activitats recreatives de caràcter extraordinari en espais tancats a la via pública, amb un aforament superior a 2.000 persones, a més a més:

Altres recursos d’interès

Si teniu dubtes o necessiteu un cop de mà, poseu-vos en contacte amb nosaltres o demaneu-nos un assessorament gratuït escrivint a info@crajbcn.cat, trucant al 93 265 52 17 o per Telegram o WhatsApp.

T'ha estat útil aquesta informació?

  POLÍTICA DE PRIVACITAT. De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), t'informem de:

  El responsable de les dades facilitades lliurement és el Consell de la Joventut de Barcelona (NIF V08825804), amb seu a l’Espai Jove La Fontana, carrer Gran de Gràcia, 190-192, Barcelona, telèfon 93 265 4736 i correu electrònic cjb@cjb.cat. En nom de l'organització tractem la informació que ens facilites amb la finalitat d'oferir el servei sol·licitat. D’acord amb els convenis de gestió cívica dels diferents serveis entre el Consell de la Joventut de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, aquests drets podran ser cedits total o parcialment a l’Ajuntament de Barcelona, amb el mateix objectiu d’activitat que regula el conveni de gestió. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal.

  Així mateix, t’informem que pots exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les teves dades i els de limitació i oposició al seu tractament tot adreçant-te a carrer Gran de Gràcia, 190-192, 08012, Barcelona (Barcelona), escrivint al correu dades@cjb.cat o reclamant a aepd.es.

  Accepto la Política de privacitat.