Registre d’associacions del Departament de Justícia

Darrera actualització: 16 març 2023
Temps de lectura: 6 min.

Comparteix:

Cerca..
Filtra contingut
Tipus de contingut
Actualitat
Coneixement
Plantilles
Temàtiques

Aquest article forma part d’una sèrie d’articles sobre creació d’entitats. Consulta la resta d’articles a ‘Creació d’una associació: tot el que cal saber’ (CRAJ).

Què és i què comporta?

La inscripció al Registre d’Associacions del Departament de Justícia permet formalitzar la constitució d’una associació i comporta un seguit de drets i obligacions:

 • Dotar l’entitat d’un nom i una experiència amb exclusivitat.
 • Poder demostrar la personalitat jurídica d’aquesta davant de persones físiques, empreses o de l’administració pública.
 • Que l’entitat respongui de les obligacions concretes amb terceres persones (seguretat jurídica)
 • Facilita les relacions de col·laboració, prestació de serveis, contractació, obtenció d’ajuts i subvencions.
 • Poder registrar, si ho necessiteu, un NIF propi de l’entitat.
 • Haver de complir amb una sèrie d’obligacions legals

Com es fa?

El tràmit de Constitució d’una Associació del Departament de Justícia només es pot fer per internet. Es fa a través d’un formulari de sol·licitud que s’ha d’omplir directament a la pàgina web i on s’adjunta la documentació en format PDF (la mida màxima de cada arxiu són 4 MB). La documentació requerida, que haureu redactat prèviament adaptant-la a la vostra entitat i que després haureu signat i escanejat, és la següent:

 • Estatuts: datats i signats a cada pàgina per totes les sòcies fundadores o, com a mínim, per presidència i secretaria (aquest és el model general i aquí teniu el model juvenil). És important fer servir aquests models, que estan actualitzats; alerta en fer servir com a base estatuts d’altres entitats que hagin estat inscrits al registre abans del 2008!
 • Acta fundacional: signada per totes les sòcies fundadores. La data ha de coincidir amb la dels estatuts.
 • Document amb les fotocòpies dels DNI, NIE, passaports o permisos de residència de totes les sòcies fundadores. Les persones que no tenen nacionalitat espanyola, també poden ser sòcies fundadores. En cas que alguna de les persones fundadores no disposi de cap documentació, no podrà ser sòcia fundadora o formar part de la Junta Directiva, però si podrà ser sòcia de l’associació.

La sol·licitud la pot presentar una persona de l’associació com a sol·licitant o també una tercera persona en nom de l’entitat, com un intermediari o gestor. Es pot accedir al formulari amb o sense identificació digital, però per poder-lo enviar caldrà, de totes maneres, signar-lo digitalment.

Es pot signar amb qualsevol d’aquests mecanismes:

 • Com a persona física: per exemple, amb DNI electrònic, FNMT, etc.
 • Com a representant legal d’empreses i organitzacions: per exemple amb FNMT, Camerfima, Firmaprofesional, Ancert, etc.
 • Com a persona vinculada a una organització: per exemple, amb Camerfirma, Firmaprofesional, Ancert, T-CAT, etc.

Quan envieu la sol·licitud, quedarà registrada i us heu de descarregar l’acusament de rebuda, document que haureu d’utilitzar per obtenir el NIF provisional de l’entitat. Es pot fer el pagament de la taxa única de 62,55 € al mateix moment amb targeta bancària o descarregar la carta de pagament amb codi de barres per pagar-ho en un caixer automàtic.

El Departament de Justícia té fins a 3 mesos per donar-vos resposta favorablement o per fer esmenes si hi ha alguna cosa incorrecta als estatuts. Normalment, tarden un mes i mig (depèn de la càrrega de treball que tinguin) i es comunica qualsevol resposta al tràmit via notificació electrònica. En el formulari de sol·licitud s’indica l’adreça electrònica en què es vol rebre els avisos de la posada a disposició de les notificacions i un telèfon mòbil en què, addicionalment, es rep un avís SMS.

Aleshores es tenen 10 dies per accedir a la notificació (no l’avís que se t’envia per correu electrònic o SMS, sinó la notificació), al portal de notificacions e-NOTUM. Aquí és on podreu descarregar a la documentació que us faci arribar el Departament de Justícia, com la resolució d’inscripció al Registre, els estatuts i l’acta fundacional registrades.

Altres consideracions

Sobre els estatuts

 • És fonamental treballar i discutir els estatuts amb totes les sòcies fundadores, ja que no deixen de ser les regles per les quals es regirà l’associació. No us servirà copiar els estatuts d’una entitat que conegueu ni tampoc copiar literalment una plantilla.
 • En aquest sentit, us recomanem fer servir els models d’estatuts que facilitem, que estan adaptats a la normativa actual, i evitar usar com a model estatuts d’altres entitats que pot ser que no continguin els canvis introduïts per la Llei 4/2008. Tot i que a partir del 2013, obligatòriament totes les associacions juvenils haurien hagut d’adaptar els seus estatuts a la Llei. El model actual d’estatuts també contempla la celebració d’assemblees Generals o de la Junta Directiva per videoconferència, o la presa d’acords sense reunió de manera excepcional.
 • En la denominació de l’entitat (que consta a l’Acta fundacional i en els Estatuts) ha de figurar el tipus jurídic “Associació” o “Assoc.” més el nom que decidiu. Pel que fa al nom de l’entitat, si voleu mirar que no existeix ja, podeu consultar aquest enllaç.
  Si en un futur, es vol canviar el nom de l’entitat, s’haurà de fer una modificació dels estatuts.
 • Per a constituir-la com a associació juvenil, haurà d’aparèixer la paraula “associació de joves”, “associació juvenil”, “esplai”, “agrupament escolta” o alguna d’equivalent en la seva denominació, a més de constar, que les sòcies de ple dret són els i les joves amb edats compreses entre els 14 i els 29 anys. És a dir, que l’associació es pugui considerar juvenil d’acord amb la seva naturalesa o els seus estatuts.

  • També es consideren associacions juvenils aquelles que acreditin que més del 75 % dels socis i les sòcies i més del 75 % dels membres de la junta directiva de l’associació, inclòs el president o la presidenta, tenen una edat entre 16 i 29 anys. Aquest requisit s’ha de mantenir al llarg del temps.
  • Per últim, també ho són les coordinadores o les federacions d’entitats juvenils, sempre que, com a mínim, el 80% de les entitats que en formen part siguin associacions juvenils.
 • Què fem si al cap dels anys hem perdut els estatuts registrats? És possible demanar una còpia dels estatuts o de l’acta fundacional, només cal presentar la sol·licitud de certificació de dades registrals i especificar, a l’apartat ‘Observacions’, les dades concretes que s’han de certificar i la justificació de pagament de la taxa corresponent. Aquí el tràmit, que es pot fer en línia o presencialment.

Sobre la Junta Directiva

 • En una associació han d’haver-hi 3 càrrecs com a mínim, que formen la Junta Directiva: presidència, secretaria (aquests dos obligatoris per llei) i la tercera figura pot ser tresoreria, vicepresidència, vocal 1, vocal 2… o els càrrecs que considereu oportuns.
 • Les persones de l’òrgan de govern han d’exercir els càrrecs gratuïtament, però tenen el dret al reemborsament de les despeses efectuades en compliment de les seves funcions, sempre que estiguin degudament justificades. A més, si alguna persona de l’òrgan de govern exerceix funcions de direcció o gerència, o d’altres que no siguin les ordinàries de govern de l’associació, pot ser retribuït sempre que tingui un contracte laboral. Tot i això, el nombre de persones que poden rebre qualsevol mena de retribució no pot ser superior a la meitat de les persones que integren la Junta.
 • A la normativa que regula les associacions catalanes, la Llei 4/2008 es preveu la possibilitat que hi hagi persones sòcies menors d’edat. La mateixa llei preveu expressament la possibilitat que existeixin associacions infantils, juvenils i d’alumnes, les quals estan integrades per menors i, per tant, poden formar part de l’òrgan de govern de l’entitat.
 • La representant legal (presidència), en tant que és un càrrec de representació de la personalitat jurídica de l’associació, l’ha d’ocupar una persona membre de la Junta Directiva amb capacitat d’obrar, és a dir, major de 18 anys. Si dins la Junta Directiva d’una associació juvenil no hi hagués cap persona major d’edat, caldrà que hi hagi un òrgan adjunt, constituït com a mínim per dues persones majors d’edat que no cal que siguin associades, a fi que puguin suplir la manca de capacitat d’obrar de l’òrgan de govern. La constitució inicial i les renovacions de l’òrgan adjunt s’han d’inscriure en el Registre d’associacions.
 • En les associacions d’alumnes és similar, però s’aplica la llei específica, el Decret 197/1987. En aquest cas, l’òrgan adjunt serà integrat per tres persones majors d’edat, designades per la Junta Directiva de l’associació d’entre els seus propis membres o bé d’entre els pares i mares i el professorat del centre, segons el que determinin els mateixos Estatuts. La constitució de l’òrgan adjunt no serà obligatòria quan més del 5 % dels socis siguin majors d’edat.

Altres Registres

Aquest article es basa en el Registre d’Associacions del Departament de Justícia. La Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques s’encarrega del registre de les associacions i federacions de règim general que tenen el domicili social a Catalunya i que exerceixen les seves funcions majoritàriament a Catalunya

En queden excloses, perquè tenen legislació pròpia i registres específics, les associacions polítiques, les religioses, les esportives, les organitzacions empresarials i els sindicats. A continuació us enllacem alguns d’aquests registres, podeu consultar-ne la resta i d’altres censos a l’article “Censos d’entitats” (CRAJ):

Si teniu dubtes o necessiteu un cop de mà, poseu-vos en contacte amb nosaltres o demaneu un assessorament gratuït escrivint-nos a info@crajbcn.cat, trucant-nos al 93 265 52 17 o per Telegram o WhatsApp al 652 87 81 22.

T'ha estat útil aquesta informació?

  POLÍTICA DE PRIVACITAT. De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), t'informem de:

  El responsable de les dades facilitades lliurement és el Consell de la Joventut de Barcelona (NIF V08825804), amb seu a l’Espai Jove La Fontana, carrer Gran de Gràcia, 190-192, Barcelona, telèfon 93 265 4736 i correu electrònic cjb@cjb.cat. En nom de l'organització tractem la informació que ens facilites amb la finalitat d'oferir el servei sol·licitat. D’acord amb els convenis de gestió cívica dels diferents serveis entre el Consell de la Joventut de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, aquests drets podran ser cedits total o parcialment a l’Ajuntament de Barcelona, amb el mateix objectiu d’activitat que regula el conveni de gestió. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal.

  Així mateix, t’informem que pots exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les teves dades i els de limitació i oposició al seu tractament tot adreçant-te a carrer Gran de Gràcia, 190-192, 08012, Barcelona (Barcelona), escrivint al correu dades@cjb.cat o reclamant a aepd.es.

  Accepto la Política de privacitat.