Fiscalitat a les associacions: tot el que cal saber

Temàtiques: Fiscalitat
Darrera actualització: 14 juliol 2021
Temps de lectura: 4 min.

Comparteix:

Cerca..
Filtra contingut
Tipus de contingut
Actualitat
Coneixement
Plantilles
Temàtiques

La fiscalitat és sovint un dels temes més complexos i complicats de la gestió d’una entitat. Un dels aspectes bàsics a l’hora de gestionar la fiscalitat és saber quins són els impostos que afecten la vostra associació d’acord amb les activitats econòmiques que realitzeu, sense caure en l’error de pensar que, pel fet de ser entitats sense ànim de lucre, no s’ha de retre comptes a la Hisenda Pública.

En aquest article realitzem una breu introducció als quatre grans impostos (IAE, IRPF, IS i IVA) per tal de tenir una visió global sobre les obligacions fiscals a l’associació i conèixer les seves implicacions i gestió.

Obligacions i tipus d’impostos

Per començar a desenvolupar l’activitat legalment, tota entitat ha de donar-se d’alta al cens de contribuents del Ministeri d’Hisenda, és a dir, el que entenem com demanar el NIF (Número d’Identificació Fiscal) de l’entitat.

En aquest sentit, cal saber que disposar del NIF comporta deures i responsabilitats fiscals. Aquestes obligacions varien segons el tipus d’activitats econòmiques que realitzi l’entitat, tenint present que qualsevol aspecte relacionat amb l’activitat econòmica i els impostos s’ha de comunicar a l’Agència Tributària a través del Model 036. Aquest tràmit s’ha de realitzar de forma telemàtica a través del Certificat digital de persona jurídica. A través d’aquest model es pot indicar informació com:

 • L’activitat econòmica que realitza l’associació (els epígrafs d’activitat que durà a terme)
 • Les seves obligacions pel que fa a retencions de l’IRPF
 • Els impostos als que està subjecta (IVA, IS, IAE, etc)
 • Les seves peculiaritats especials, així com la informació de les persones sòcies i administradores de les entitats amb personalitat jurídica.

Per tant, les associacions, de la mateixa manera que les persones físiques o jurídiques, estan sotmeses a un seguit d’obligacions fiscals, és a dir, a declarar i pagar impostos. Els impostos es classifiquen en dos tipus:

 • Impostos Directes: graven el que una persona (física o jurídica) ingressa i/o el que una persona posseeix, per exemple: l’Impost de Societats.
 • Impostos Indirectes: graven els fets econòmics, per exemple, el consum.

També, a part dels impostos, hi ha declaracions informatives que hem de tenir presents com és el cas del Model 347. La declaració anual informativa de declaracions amb tercers no és un impost que hagin de pagar les entitats, sinó una gestió que les associacions estan obligades a fer en cas que hagin realitzat operacions econòmiques per més de 3.005,6€ amb un mateix proveïdor o client.

Impost d’Activitats Econòmiques (IAE)

L’IAE és un impost directe que grava la realització d’activitats econòmiques. S’entén per activitat econòmica qualsevol organització de recursos (humans, logístics i econòmics) amb la finalitat de lliurar béns i o prestar serveis; no cal que hi hagi ànim de lucre, que es realitzi de forma habitual o que existeixi contraprestació econòmica. Tot i tractar-se d’un impost que la gran majoria d’entitats juvenils no han de pagar (estan exemptes aquelles associacions que tinguin un volum d’ingressos inferior a 1.000.000 d’euros) caldrà presentar la declaració d’alta, modificació i baixa en el moment corresponent.

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF)

L’IRPF és un impost directe i personal, que grava la renda de les persones físiques d’acord amb les seves circumstàncies personals i familiars. Les associacions no estan subjectes a l’IRPF, però han de gestionar aquest impost en nom de les persones físiques a qui contracten o paguen a canvi d’un servei, principalment pel que fa al sou de les treballadores, sobre les factures pagades a professionals autònomes i sobre el lloguer d’un local o seu que paga l’entitat.

Impost sobre el valor afegit (IVA)

L’IVA és un impost indirecte general sobre el consum que grava totes les entregues de béns i les prestacions de serveis amb contraprestació econòmica. En el cas de les associacions, Les associacions poden trobar-se en dues situacions: Quan entreguin béns i prestin serveis, hauran de repercutir (cobrar) l’IVA en el preu que en cobren i quan comprin béns i serveis, hauran de suportar (pagar) l’IVA en el preu que en paguen.

Impost de Societats (IS)

L’IS és un impost directe que grava els beneficis obtinguts per les persones jurídiques en el desenvolupament de les seves activitats. El que per a les persones físiques és l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), per a les persones jurídiques és l’Impost de Societats (IS).

En aquest impost es proposa una exempció parcial per a les associacions pel que fa a les rendes de subvencions, donacions i quotes sense contraprestació es consideren rendes exemptes. I la resta de rendes (prestació de béns i serveis) sí que tributen si se n’obtenen beneficis.

Calendari fiscal

A continuació trobareu resumit en un cronograma quines son les dates que no heu de deixar passar pels diferents impostos que hem vist en aquest article:

Altres recursos d’interès

Si teniu dubtes o necessiteu un cop de mà, poseu-vos en contacte amb nosaltres o demaneu-nos un assessorament gratuït escrivint a info@crajbcn.cat, trucant al 93 265 52 17 o per Telegram o WhatsApp.

Aquest article té una finalitat merament divulgativa sobre determinats aspectes fiscals. En aquest sentit, el present document comprèn informació i comentaris de caràcter general que no constitueixen un assessorament jurídic de cap mena. El CRAJ no assumeix cap compromís d’actualització o revisió del seu contingut ni de l’exactitud, veracitat o correcció de la informació. 

T'ha estat útil aquesta informació?

  POLÍTICA DE PRIVACITAT. De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), t'informem de:

  El responsable de les dades facilitades lliurement és el Consell de la Joventut de Barcelona (NIF V08825804), amb seu a l’Espai Jove La Fontana, carrer Gran de Gràcia, 190-192, Barcelona, telèfon 93 265 4736 i correu electrònic cjb@cjb.cat. En nom de l'organització tractem la informació que ens facilites amb la finalitat d'oferir el servei sol·licitat. D’acord amb els convenis de gestió cívica dels diferents serveis entre el Consell de la Joventut de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, aquests drets podran ser cedits total o parcialment a l’Ajuntament de Barcelona, amb el mateix objectiu d’activitat que regula el conveni de gestió. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal.

  Així mateix, t’informem que pots exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les teves dades i els de limitació i oposició al seu tractament tot adreçant-te a carrer Gran de Gràcia, 190-192, 08012, Barcelona (Barcelona), escrivint al correu dades@cjb.cat o reclamant a aepd.es.

  Accepto la Política de privacitat.