L’Impost de Societats (IS): obligacions, tipus de rendes i gestió

Temàtiques: Fiscalitat
Darrera actualització: 6 octubre 2021
Temps de lectura: 7 min.

Comparteix:

Cerca..
Filtra contingut
Tipus de contingut
Actualitat
Coneixement
Plantilles
Temàtiques

Aquest article forma part d’una sèrie d’articles sobre fiscalitat. Consulta la resta d’articles a ‘Fiscalitat a les associacions: tot el que cal saber‘ (CRAJ).

Què és l’Impost de Societats?

És l’impost directe que grava els beneficis obtinguts per part de les persones jurídiques, incloses, per tant, les associacions. L’Impost de Societats (IS) seria similar i equivalent al que per a les persones físiques representa l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF). Està regulat per la Llei 27/2014 de l’Impost de Societats

De manera molt simplificada l’IS implica tributar (pagar impostos) sobre la diferència entre els ingressos i les despeses, sempre que aquesta diferència sigui positiva (quan hi hagi beneficis per l’entitat).

Benefici = Ingressos – Despeses

En el cas que el resultat sigui negatiu, no s’haurà de pagar res per aquest impost, ja que no tributa, però sí que s’haurà de presentar la declaració en cas que pertoqui.

Règims fiscals de tributació

Rendes exemptes i no exemptes

En el cas de les entitats parcialment exemptes, hi ha una sèrie de rendes que es consideren exemptes de tributar (tot i haver-se de declarar, no suposen cap cost tributari). Aquestes rendes són les vinculades a les activitats que constitueixen el nostre objecte social i no han de tenir la consideració d’activitat econòmica. 

Principalment aquestes rendes exemptes inclouen els ingressos provinents de:

– Les quotes de les persones associades que siguin sense dret a contraprestació

– Les subvencions obtingudes d’organismes públics.

– Les donacions i aportacions, sense cap contraprestació, d’un bé o diners a favor d’un altre i irrevocables. 

En el cas que la nostra associació obtingui algun ingrés que procedeix d’una font diferent de qualsevol d’aquestes tres (normalment, interessos bancaris o rendiments d’activitats econòmiques) tindrem ingressos no exempts en l’Impost sobre Societats. Entenem per activitat econòmica qualsevol organització de recursos (humans, logístics i econòmics) amb la finalitat de lliurar béns o prestar serveis. 

Per exemple, en cas que oferim venda de productes o prestació de serveis amb contraprestació com quota d’usuaris, entrades, publicitat, formació…

Qui està obligat a presentar la declaració?

Entitats amb el règim fiscal de la Llei 49/2002

En el cas de les entitats acollides a aquest règim fiscal, estan obligades a presentar la declaració de l’Impost de Societats. 

Entitats parcialment exemptes

En canvi, en el cas de les entitats parcialment exemptes, NO tenen l’obligació de presentar la declaració en cas que compleixin els tres requisits següents:

a) Que els seus ingressos anuals no superin els 75.000 €.

b) Que els ingressos corresponents a rendes no exemptes no superin els 2.000 € anuals.

c) Que totes les rendes no exemptes estiguin sotmeses a retenció.

Remarquem que és imprescindible que es compleixin les tres condicions per tal de no haver de presentar la declaració de l’impost.

Tenint en compte això, per a la majoria d’entitats el primer requisit no suposa un problema, però els altres dos solen superar-ho més fàcilment, veient-se així obligades a presentar la declaració corresponent a l’impost. 

Pel que fa a l’última condició, la c), es fa referència al fet que en totes les rendes (tant ingressos com despeses) s’hagi aplicat la retenció pertinent. Els exemples més habituals de rendes sotmeses a retenció són: 

 • Interessos bancaris
 • Lloguers 
 • Premis superiors a 300 €

En aquest sentit, el cas més comú d’ingrés no exempt no subjecte a retenció és el que es deriva d’una activitat econòmica. Quan obtenim un ingrés per vendre un producte o per prestar un servei el comprador no està retenint una part del preu per a ingressar-lo a Hisenda. 

Vegem alguns exemples

 • Una associació disposa solament de quotes de sòcies, subvencions i donacions per valor de 100.000 € → Obligada a presentar la declaració (supera el requisit a), tot i que no haurà de tributar ja que tots els ingressos són exempts. 
 • Una associació té una subvenció de 5000 €, donacions de 1000 € i ha rebut un premi de 500 € → No està obligada a presentar la declaració (tot són rendes exemptes o rendes sotmeses a retenció). 
 • Al cas anterior, li sumem 600 €  ingressos per la venda d’artesanies i 800 € per la inscripció en tallers formatius → Obligada a presentar la declaració ja que hem obtingut ingressos derivats d’activitats econòmiques, és a dir, rendes no exemptes i no sotmeses a retenció. Depenent del resultat, caldrà pagar la quota de l’impost o no. 

Gestió de l’impost

L’IS funciona pel mètode de l’autoliquidació i per a fer-ho l’associació diferenciarà en la seva declaració la informació relativa a les rendes exemptes i no exemptes i, si d’aquestes darreres en resulta benefici, li tocarà liquidar l’impost corresponent. 

Aquest càlcul  diferirà si l’entitat està sotmesa per un o un altre règim, perquè les normes que els conformen preveuen diferents tipus impositius, diferents exempcions per determinades rendes, etc. La tributació serà la següent: 

 • Entitats parcialment exemptes: Les rendes no exemptes sota aquest règim tributaran un 25% del benefici obtingut d’aquestes.
 • Entitats acollides al règim fiscal de la Llei: les rendes no exemptes sota aquest règim tributaran un 10% del benefici obtingut d’aquestes. Aquest règim és més beneficiós en declarar l’exempció de l’IS d’un major nombre d’activitats.

En aquest esquema es resumeix el funcionament per a les entitats parcialment exemptes: 

Obligacions formals

Un dels aspectes essencials a l’hora de fer les declaracions relacionades amb l’Impost de Societats així com amb altres impostos és disposar de certificat digital de l’entitat, ja que tots els tràmits amb l’Agència Tributària es fan de forma telemàtica. A continuació, veiem quins són els models a complimentar.

Alta Model 036

A l’hora d’omplir el Model 036 cal tenir en compte la pàgina dedicada a l’IS, és a dir, la pàgina 6. En aquesta caldrà notificar la situació de l’entitat respecte a aquest impost. Si no feu activitat econòmica i no teniu ingressos anuals superiors a 75.000 €, no teniu obligació de declarar i podeu marcar l’alta d’entitat exempta a la casella 622 i la 625 (art. 9.3 Llei IS) i posar la data. Si feu activitat econòmica, esteu obligats a declarar i podeu marcar l’alta a la casella 620, poseu la data, i també la data de tancament del proper exercici econòmic (caselles 640 i 641). 

Declaració anual: Model 200

En el cas d’haver de declarar, s’ha de presentar la declaració anual a través del model 200 com a màxim 25 dies després als sis mesos posteriors al tancament de l’exercici econòmic

En aquest sentit, caldrà comprovar quan es tanca l’exercici econòmic de l’associació (està especificat en els estatuts). De forma habitual l’any econòmic sol coincidir amb l’any natural (1 de gener a 31 de desembre) i per tant el tancament de l’exercici és el 31 de desembre. En aquest cas es té fins al 30 de juny (sis mesos) per a aprovar els comptes en l’Assemblea General Ordinària i 25 dies més (de l’1 al 25 de juliol) per a presentar la declaració de l’Impost de Societats. 

És en l’Article 322-15 del Llibre Tercer del Codi Civil, anomenat Deures d’elaboració dels comptes i de transparència, on es detalla que l’òrgan de govern ha d’elaborar el pressupost i els comptes anuals, que s’han de presentar a l’Assemblea General perquè els aprovi en el termini que estableixin els estatuts i, com a màxim, en els sis mesos següents a la data de tancament de l’exercici.

El model 200 està plantejat en base comptable, ja que, de fet, s’hi ha de traslladar sota aquests mateixos paràmetres tota la informació dels estats comptables: balanç de situació, compte de pèrdues i guanys i estat de canvis en el patrimoni net.

Per tant, és convenient portar la comptabilitat segons el Pla General de Comptabilitat (PGC), és a dir, de doble partida. Aquesta comptabilitat està ajustada al Pla de comptabilitat aprovat pel Decret del Departament de Justícia 259/2008, de 23 de desembre, que permet identificar els ingressos i despeses corresponents a les seves activitats ordinàries.

Pagament fraccionat: Model 202

El model 202 és una autoliquidació periòdica que s’utilitza per fer un avançament de l’IS que es presentarà l’any següent. Per tant, si un any hem de pagar l’impost, ja que el resultat de la declaració ha resultat positiu, l’any següent haurem d’efectuar, mitjançant el model 202, tres pagaments per avançat calculats segons la quantia de l’impost del darrer any. 

Hi ha diversos mètodes per tal de calcular aquest import: 

El calendari de presentació del Model 202 és el següent: 

 • 1r pagament: de l’1 al 20 d’abril
 • 2n pagament: de l’1 al 20 d’octubre
 • 3r pagament: de l’1 al 20 de desembre

En el cas que la quota líquida de l’últim Impost sobre Societats no sigui positiva o en cas de no estar obligats a presentar la declaració de l’impost, no hi ha cap obligació d’efectuar pagaments fraccionats ni de presentar el model 202.

Altres recursos d’interès

Si teniu dubtes o necessiteu un cop de mà, poseu-vos en contacte amb nosaltres o demaneu-nos un assessorament gratuït escrivint a info@crajbcn.cat, trucant al 93 265 52 17 o per Telegram o WhatsApp.

Aquest article té una finalitat merament divulgativa sobre determinats aspectes fiscals. En aquest sentit, el present document comprèn informació i comentaris de caràcter general que no constitueixen un assessorament jurídic de cap mena. El CRAJ no assumeix cap compromís d’actualització o revisió del seu contingut ni de l’exactitud, veracitat o correcció de la informació. 

T'ha estat útil aquesta informació?

  POLÍTICA DE PRIVACITAT. De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), t'informem de:

  El responsable de les dades facilitades lliurement és el Consell de la Joventut de Barcelona (NIF V08825804), amb seu a l’Espai Jove La Fontana, carrer Gran de Gràcia, 190-192, Barcelona, telèfon 93 265 4736 i correu electrònic cjb@cjb.cat. En nom de l'organització tractem la informació que ens facilites amb la finalitat d'oferir el servei sol·licitat. D’acord amb els convenis de gestió cívica dels diferents serveis entre el Consell de la Joventut de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, aquests drets podran ser cedits total o parcialment a l’Ajuntament de Barcelona, amb el mateix objectiu d’activitat que regula el conveni de gestió. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal.

  Així mateix, t’informem que pots exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les teves dades i els de limitació i oposició al seu tractament tot adreçant-te a carrer Gran de Gràcia, 190-192, 08012, Barcelona (Barcelona), escrivint al correu dades@cjb.cat o reclamant a aepd.es.

  Accepto la Política de privacitat.