Model CANVAS: una eina per a la planificació estratègica

Darrera actualització: 8 juliol 2021
Temps de lectura: 4 min.

Comparteix:

Cerca..
Filtra contingut
Tipus de contingut
Actualitat
Coneixement
Plantilles
Temàtiques

Les associacions i col·lectius juvenils precisen d’una planificació estratègica en la definició dels seus projectes i accions, una planificació que cal que sigui participativa i consensuada. L’ús de tècniques metodològiques en la definició del projecte ajuda a que aquest procés sigui més complet, integral i sobretot, debatut i decidit conjuntament entre les persones promotores del projecte.

El model Canvas és una eina metodològica basada en una plantilla de 12 elements que permet visualitzar de forma clara i senzilla el model d’entitat o de projecte.

Una tècnica ideal per a les entitats socials (associacions, fundacions i cooperatives sense ànim de lucre) permeten reflexionar de manera pràctica i eficient per poder prendre decisions estratègiques i basades en una necessitat real.

La seva senzillesa i facilitat de funcionament permet veure el model i donar resposta a les necessitats reals de les persones destinatàries o comunitat a la que el projecte estigui dirigit.

Quins elements inclou aquest model?

Els 12 elements que s’inclouen en el full Canvas són:

 • Equip: noms de les persones implicades, de les persones sòcies o externes, funcions, experiència, dedicació en el projecte.
 • Agrupació d’entitats, empreses o persones: entitats, empreses i persones que s’uniran en alguna part o fase del projecte, i que entraran a formar part del conjunt d’ens implicats en el projecte, per aprofitar les sinergies i fent xarxa. Interessant identificar el valor complementari que aquestes   aporten al         projecte. 
 • Problema/Necessitat: cal que els projectes parteixin d’una necessitat real del col·lectiu al qual s’adreça, d’una necessitat que hagin observat en la seva comunitat, en el seu entorn o que vegin en les pròpies persones sòcies. Important identificar quina problemàtica o necessitat cobreix o podria cobrir el projecte, de forma objectiva i quantificable.
 • Experiència: presentar quina és l’experiència que té l’organització i les  persones que la formen en el tractament de la  problemàtica/persones destinatàries/territori que aborda el projecte.
 • Recursos claus: detallar els recursos clau per a desenvolupar el projecte. Tot projecte necessita una sèrie de recursos per a poder-se dur a terme i desenvolupar-ne les activitats i, així, aconseguir els objectius. Es distingeix entre quatre tipus de recursos: materials, infraestructurals, financers (econòmics) i equip humà.
 • Territori: identificar la zona a treballar. El projecte estarà ubicat i localitzat en un context determinat per una sèrie de raons que s’han d’analitzar i justificar per a donar-li un sentit al projecte. La localització d’un projecte és el lloc físic on es realitzarà el projecte, les seves característiques, els espais on es desenvoluparan les activitats, la zona que cobrirà el projecte i per últim els llocs propers al lloc d’execució del projecte i que també es beneficiaran d’aquest. I per l’altra banda, la ubicació com la comunitat, el barri, el districte, la ciutat, el poble, el país, etc.
 • Solució/Intervenció: com es cobrirà la necessitat identificada, detallar com es solucionarà. Inclús treballar què passaria si no es dugues a terme la intervenció.
 • Objectius i resultats: la concreció d’objectius permet arribar de forma consensuada i acordada a decidir el què es pretén aconseguir. Els objectius són l’essència dels projectes. Quins objectius us marqueu i quins resultats voleu obtenir al final.
 • Comunicació: com arribareu al territori i al col·lectiu seleccionat? Una bona planificació estratègica de la comunicació pot ajudar a assolir els resultats esperats inicialment en el plantejament del projecte. La difusió del projecte de l’associació es pot dur a terme a través d’un ventall immens de mitjans i recursos: des dels mitjans de comunicació tradicionals (premsa, ràdio i televisió) a les poderoses xarxes socials.
 • Persones destinatàries o agents socials: quin serà el col·lectiu beneficiari. Perfil concret de totes les persones que els repercutirà el projecte, ja sigui en positiu o negatiu, tant de forma directa, com poden ser els participants (població diana del projecte), com els que hi participen en algun moment: planificació, disseny de les activitats, desenvolupament del mateix. Cal determinar-ne les seves característiques qualitatives específiques i variables com nombre, edat, sexe, nivell cultural, social, econòmic, etc.
 • Activitats: s’entén per activitat totes aquelles accions que es duen a terme com a associació dins del funcionament habitual o extraordinari: tallers, gimcanes, excursions, debats, concerts, etc. Relacioneu les activitats que cal posar en marxa.
 • Ingressos i despeses: relacioneu els ingressos i les despeses previstes. Cal tenir present que un pressupost molt ben definit és una eina imprescindible per a planificar econòmicament l’activitat de l’associació. Aquest recull serveix per regular i gestionar la part econòmica i garantir la continuïtat dels projectes i del funcionament ordinari de l’associació.

*També es poden tenir en compte altres aspectes que el model no contempla d’entrada per a completar-ne la seva utilitat, com són la temporalització del què es planteja (a curt, mig o llarg termini), la definició de les accions que es duran a terme dins del projecte plantejat, o la calendarització d’aquests.

Exemple de la distribució dels elements

Altres recursos d’interès

Si teniu dubtes o necessiteu un cop de mà, poseu-vos en contacte amb nosaltres o demaneu-nos un assessorament gratuït escrivint a info@crajbcn.cat, trucant al 93 265 52 17 o per Telegram o WhatsApp.

T'ha estat útil aquesta informació?

  POLÍTICA DE PRIVACITAT. De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), t'informem de:

  El responsable de les dades facilitades lliurement és el Consell de la Joventut de Barcelona (NIF V08825804), amb seu a l’Espai Jove La Fontana, carrer Gran de Gràcia, 190-192, Barcelona, telèfon 93 265 4736 i correu electrònic cjb@cjb.cat. En nom de l'organització tractem la informació que ens facilites amb la finalitat d'oferir el servei sol·licitat. D’acord amb els convenis de gestió cívica dels diferents serveis entre el Consell de la Joventut de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, aquests drets podran ser cedits total o parcialment a l’Ajuntament de Barcelona, amb el mateix objectiu d’activitat que regula el conveni de gestió. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal.

  Així mateix, t’informem que pots exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les teves dades i els de limitació i oposició al seu tractament tot adreçant-te a carrer Gran de Gràcia, 190-192, 08012, Barcelona (Barcelona), escrivint al correu dades@cjb.cat o reclamant a aepd.es.

  Accepto la Política de privacitat.