Dissolució d’una associació

Darrera actualització: 18 març 2022
Temps de lectura: 9 min.

Comparteix:

Cerca..
Filtra contingut
Tipus de contingut
Actualitat
Coneixement
Plantilles
Temàtiques

De la mateixa manera que, quan creem una associació hem de realitzar una sèrie de tràmits per tal de constituir-la legalment, en cas de dissoldre-la també és necessari fer un seguit de gestions per tal que quedi constància que aquesta associació ha deixat d’existir. Això ens permetrà estalviar-nos possibles problemes legals o fiscals que podrien sorgir en un futur, en cas que no duem a terme correctament tots els tràmits corresponents a la dissolució.

En aquest article veurem quins són els tràmits que cal realitzar, així com algunes recomanacions que us poden ser d’utilitat en cas de trobar-vos en situacions que dificulten el tancament correcte d’una entitat.

1. On s’ha de donar de baixa una entitat?

A Catalunya l’organisme que realitza el registre legal i, per tant, el responsable de validar legalment la seva dissolució és el Departament de Justícia i més concretament la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques.

El tràmit per donar de baixa l’entitat només es pot fer de forma telemàtica i amb certificat digital, a través del següent enllaç: Inscriure la dissolució d’una associació. Es tracta d’un tràmit gratuït.

2. Quin procediment s’ha de seguir?

 1. En primer lloc, cal celebrar una Assemblea General Extraordinària (AGE), on s’ha d’acordar la dissolució de l’associació. Aquesta queda regulada en l’últim capítol dels estatuts de cada associació. És l’Assemblea General qui ho ha d’acordar, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi. En aquesta AGE es constituirà l’òrgan de liquidació i començarà el període de liquidació, consulteu l’apartat 4 per a més informació.
 2. En segon lloc, sol·licitarem la dissolució al registre d’associacions i, un cop tinguem la resolució favorable, tramitarem la baixa del NIF de l’associació a l’Agència Tributària. Per poder fer aquest tràmit no es poden tenir declaracions amb Hisenda pendents.
 3. A més, si l’entitat té patrimoni, haurà de cedir els seus béns sobrants a altres entitats sense ànim de lucre amb finalitats anàlogues.
 4. També caldrà comunicar la dissolució a la resta de registres i organismes en els quals l’entitat pot estar inscrita.
 5. Per últim, caldrà tramitar el tancament del compte bancari de l’associació, en cas que no hi hagi cap pagament o cobrament pendent i ja s’hagin cedit els béns sobrants.

Per a qualsevol especificació, caldrà que consulteu el capítol dels vostres estatuts corresponent a “La dissolució” de l’entitat. En aquest capítol també trobareu les clàusules concretes fixades per la vostra entitat a l’hora de realitzar la liquidació i redistribució dels béns entre altres entitats sense afany de lucre relacionades amb l’àmbit territorial o amb l’actuació de l’associació que es dissol.

A continuació expliquem alguns d’aquests passos amb més detall.

2.1. Donar de baixa l’associació al Registre d’Associacions

Per a donar de baixa una associació al registre cal adjuntar a la sol·licitud el Certificat de l’acord de dissolució de l’associació, signat per la secretaria amb el vistiplau de la presidència.

Cal omplir-lo amb les dades corresponents que se sol·liciten:

 • Dades relatives a l’Assemblea General Extraordinària en què s’ha acordat la dissolució.
 • Dades relatives a l’Associació
 • Dades de la persona signant del certificat (secretari/ària)

Aquest certificat d’acord de dissolució haurà de ser signat per la persona secretària i per la presidenta de l’entitat vigents en el moment de la seva dissolució.

Per omplir el certificat d’acord de dissolució, també haureu de tenir a l’abast les dades bàsiques de l’associació com ara, l’adreça postal, el NIF, el número d’inscripció en el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya i també la secció (que trobareu especificada en el segell de Justícia de validació dels estatuts; primera secció les associacions de base i segona secció les federacions i confederacions).

Un cop entregat el certificat de dissolució de l’associació al Departament de Justícia, caldrà esperar rebre una resposta per part de l’Administració. Aquesta té un termini de 3 mesos per resoldre i notificar que ha dissolt l’associació.

Si es compleixen els requisits legals, l’associació sol·licitant rebrà la documentació següent:

 • Ofici de notificació de la resolució de dissolució.
 • Resolució de dissolució de l’associació, signada per la persona titular de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques.

En canvi, si no es compleixen els requisits legals, l’associació sol·licitant rebrà un escrit on es detallaran els aspectes que cal rectificar i/o la documentació necessària  que ha de presentar perquè es pugui dissoldre l’associació. Caldrà donar resposta en 3 mesos o caducarà el procediment i caldrà tornar a començar de nou.

2.2. Donar de baixa el NIF de l’associació

Una vegada s’ha procedit a la dissolució de l’associació al Registre de Justícia i tenim la resolució favorable, caldrà donar de baixa el NIF a Hisenda, donant de baixa l’associació en el cens d’empresaris, professionals i retenedores. Això es fa mitjançant la presentació del Model 036, marcant la casella 150 (baixa), a la casella 151 la causa “dissolució i liquidació” i posant a la casella 152 la data efectiva de la baixa. També caldrà omplir les dades identificatives i omplir la pàgina 9 indicant quina/es són les entitats beneficiàries de la liquidació del patrimoni i el percentatge del repartiment si escau.

És crucial estar al dia de les declaracions amb Hisenda. Si no hem donat de baixa l’activitat econòmica de l’associació amb anterioritat, voldrà dir que encara haurem de fer molt probablement alguna declaració, com per exemple les d’IVA trimestrals de l’any restant i l’anual al gener de l’any vinent. Per això és important donar de baixa l’activitat econòmica en el moment que ja no n’estem fent, a través també del Model 036.

Cal marcar la casella 140 i a la 141 posar la data que cessa l’activitat. Es pot posar com a data de cessament de l’activitat econòmica fins un mes abans del moment en que estem presentant el Model 036. Encara que no haguem fet activitat econòmica durant mesos, si no n’hem informat estem obligats a fer la declaració indicant “sense activitat”. Un cop haguem fet totes les declaracions pertinents, donarem de baixa el NIF.

Aquests tràmits es poden fer de forma telemàtica amb certificat digital, a través d’un dels següents enllaços:

També es pot fer de forma presencial a la Delegació de l’Agència Tributària corresponent al domicili fiscal de l’associació, demanant cita prèvia. S’haurà de portar imprès el Model 036 obtingut a través de l’opció: Model 036. Emplenament, validació i obtenció en PDF per a la seva impressió.

En tots els casos s’haurà d’aportar en el tràmit la resolució de dissolució de l’associació del Departament de Justícia.

2.3. Comunicar la dissolució

També caldrà comunicar la dissolució a la resta de registres i organismes en els quals l’entitat pot estar inscrita. Per exemple:

3. Les causes de dissolució d’una associació

En el Llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, s’estableixen els diversos motius que poden ser causa de dissolució d’una entitat:

 • Acord de l’Assemblea General.
 • Finalitzar el termini que estableixin els estatuts, llevat que s’hagi acordat per assemblea la pròrroga.
 • Compliment o impossibilitat de compliment de les finalitats de l’associació.
 • Baixa de les persones associades si es redueixen a menys de tres.
 • Il·licitud civil o penal de les finalitats o les activitats de l’associació.
 • Obertura de la fase de liquidació en el concurs de creditors.
 • Altres causes que estableixi la llei o els estatuts de l’entitat.

En cas que es produeixi un d’aquests casos i l’assemblea no sigui convocada per la Junta Directiva, no es reuneixi o no adopti cap acord que remogui la causa de dissolució, qualsevol persona interessada pot sol·licitar a l’autoritat judicial que dissolgui l’associació.

En el cas de dissolució per acord de l’assemblea, s’ha d’enviar la convocatòria a les persones sòcies amb l’antelació corresponent, tot assolint el quòrum d’assistència establert en els estatuts de l’entitat, i s’ha de sotmetre la decisió a votació.

4. El període de liquidació

Quan s’inicia el procés de dissolució d’una entitat, si aquesta ha estat activa fins el darrer moment, probablement encara tindrà alguns tràmits en curs (presentació de documentació administrativa, justificació d’alguna subvenció, etc.). En aquests casos, l’associació encara conservarà la seva personalitat jurídica fins que finalitzi tots aquests tràmits, durant el que s’anomena “període de liquidació”. En tots els tràmits que l’entitat realitzi durant aquest període, haurà d’especificar que és una entitat en liquidació.

La liquidació definitiva de l’entitat s’ha de dur a terme en el termini fixat per la llei o per l’acord de dissolució, però la seva durada màxima serà de tres anys, excepte causa justificada de força major.

4.1. Òrgan de liquidació

Un cop decidida en Assemblea General Extraordinària la dissolució de l’Associació, l’òrgan encarregat del procés de dissolució -liquidació- de l’entitat serà l‘Òrgan de liquidació. Aquestes persones hauran de presentar una acta de l’estat en què es troba l’associació en el moment en que s’assumeixen les facultats de liquidació (juntament amb un inventari i un balanç referent al dia que s’inicia la liquidació).

Aquest òrgan estarà format per les mateixes persones que formaven la Junta Directiva de l’entitat abans de la dissolució excepte en els casos següents:

 • Si els Estatuts estableixen un òrgan de liquidació diferent.
 • Si l’òrgan deliberant designa altres persones com a liquidadors.
 • Si la dissolució es produeix per resolució judicial que designa els liquidadors.
 • Si la dissolució es produeix per concurs.

A banda de la presentació d’aquesta acta, l’òrgan de liquidació haurà de complir amb les següents obligacions:

 • Vetllar per la integritat del patrimoni de l’entitat i custodiar els llibres de l’entitat durant cinc anys (llibre d’actes, llibre de caixa, llibre de socis, etc.)
 • Concloure les operacions pendents i gestionar totes aquelles que calguin per a la liquidació.
 • Reclamar els crèdits pendents de l’entitat i pagar-ne els deutes.
 • Formular els comptes finals de liquidació.
 • Adjudicar o destinar el patrimoni romanent a les finalitats que s’especifiquin als estatuts.
 • Sol·licitar la cancel·lació en els registres corresponents i conservar la documentació de l’entitat durant el termini legalment establert.
 • Presentar semestralment a un informe sobre l’estat de les operacions de liquidació.

4.2. Cessió global dels béns sobrants

L’article 324-6 de la llei 4/2008 del Llibre tercer del Codi Civil de Catalunya estableix que els béns sobrants s’han d’adjudicar a altres entitats públiques o privades sense ànim de lucre que tinguin finalitats anàlogues a les de l’associació que es dissol, amb preferència de les que tenen domicili en el mateix municipi i, si no n’hi ha, a les de la mateixa comarca. L’associació beneficiària haurà d’emetre un rebut conforme ha percebut aquesta donació corresponent a tots els béns traspassats.

En cap cas no es poden traspassar els béns sobrants als associats o a altres persones físiques determinades, ni a entitats amb ànim de lucre.

En cas que l’entitat que es dissol sigui una associació declarada d’utilitat pública, cal que el destinatari dels béns sobrants també sigui una entitat acollida a aquesta mateixa normativa.

5. Contratemps en la dissolució de l’entitat

Algunes vegades pot passar que una entitat deixi de realitzar les seves funcions i quedi en estat latent, sense realitzar cap tipus d’activitat, però seguint inscrita en el registre d’associacions. Aquests casos s’han d’evitar en la mesura que sigui possible, ja que un mal tancament d’una entitat podria comportar problemes legals o fiscals per als darrers representants que hagi tingut l’entitat i que figurin al registre de justícia.

D’altra banda, si deixem passar molt temps, les tasques de localització de la persona presidenta i la secretària per tal que signin el certificat de dissolució de l’entitat es poden complicar. Per això és molt aconsellable que, si una entitat té previst deixar d’existir com a tal, no es demori gaire temps en realitzar els tràmits corresponents per fer efectiva la seva dissolució.

A continuació posem alguns exemples de casos concrets en què ens podem trobar:

5.1. Desconeixement de les darreres persones que van ocupar els càrrecs de presidència i de secretaria

En cas que no es tingui constància de cap document on s’esmentin els seus noms, podem consultar-ho a la Guia d’entitats, que és on consta la última informació actualitzada del Registre d’Associacions. Si no la trobem allà, caldrà sol·licitar a Justícia que ens comuniqui les dades que apareixen en el darrer certificat de renovació dels membres de la junta, ja que la persona que té capacitat per a signar el certificat de dissolució és la que consta en el registre.

Si no és possible localitzar els membres que van formar la darrera junta, caldrà aprovar la renovació total dels càrrecs, per tal que aquests nous representants puguin autoritzar la dissolució de l’entitat. En aquest cas concret no seran requerides les signatures de la junta sortint.

5.2. Desconeixement del número d’inscripció al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya

Aquesta informació la trobareu en el segell de registre dels vostres estatuts i també a la Guia d’entitats.

5.3. Desconeixement del Número NIF de la vostra associació

En primer lloc, podeu consultar la Guia d’entitats. Si aquesta informació no hi consta i tampoc disposeu de documentació d’anys anteriors on pugui aparèixer aquesta dada, com sol·licituds de subvencions, permisos d’activitats, factures, etc., podeu demanar a Hisenda un duplicat del NIF de la vostra associació. Simplement cal omplir el Model 036, indicant aquesta opció (casella 121), incloure el nom complet de l’associació i signar el document. S’haurà de tramitar amb alguna de les opcions explicades a l’apartat “Donar de baixa el NIF de l’associació”.

Altres recursos d’interès

Si teniu dubtes o necessiteu un cop de mà, poseu-vos en contacte amb nosaltres o demaneu-nos un assessorament gratuït escrivint a info@crajbcn.cat, trucant al 93 265 52 17 o per Telegram o WhatsApp.

T'ha estat útil aquesta informació?

  POLÍTICA DE PRIVACITAT. De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), t'informem de:

  El responsable de les dades facilitades lliurement és el Consell de la Joventut de Barcelona (NIF V08825804), amb seu a l’Espai Jove La Fontana, carrer Gran de Gràcia, 190-192, Barcelona, telèfon 93 265 4736 i correu electrònic cjb@cjb.cat. En nom de l'organització tractem la informació que ens facilites amb la finalitat d'oferir el servei sol·licitat. D’acord amb els convenis de gestió cívica dels diferents serveis entre el Consell de la Joventut de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, aquests drets podran ser cedits total o parcialment a l’Ajuntament de Barcelona, amb el mateix objectiu d’activitat que regula el conveni de gestió. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal.

  Així mateix, t’informem que pots exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les teves dades i els de limitació i oposició al seu tractament tot adreçant-te a carrer Gran de Gràcia, 190-192, 08012, Barcelona (Barcelona), escrivint al correu dades@cjb.cat o reclamant a aepd.es.

  Accepto la Política de privacitat.