L’Assemblea General a les entitats juvenils

Darrera actualització: 17 desembre 2021
Temps de lectura: 3 min.

Comparteix:

Cerca..
Filtra contingut
Tipus de contingut
Actualitat
Coneixement
Plantilles
Temàtiques

L’Assemblea General d’una associació és el màxim òrgan sobirà de les associades. Lluny de veure-la com una obligació, s’ha de considerar un dret, atès que el seu objectiu principal és deliberar sobre qualsevol assumpte d’interès de l’associació, adoptar els acords que corresponguin i controlar l’activitat de l’òrgan de govern.

El seu funcionament està regulat en la Llei 4/2008 d’Associacions, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya. També està regulada i recollida en els estatuts i, si escau, en el reglament de règim intern de cada associació.

Les sòcies són les que formen l’associació, sempre que hagin manifestat el seu interès per entrar, acceptin els estatuts de l’entitat i es comprometin a complir les obligacions que se’n deriven.

Recordem que els requisits que s’han de complir per a adquirir la condició de sòcia, les classes de sòcies (genèrica, honorífica, etc), el procediment del règim disciplinari i de pèrdua de la qualitat de sòcia, i els seus drets i obligacions han d’estar regulats als estatuts.

L’Assemblea General és el moment on les associades exerceixen el seu dret a vot, poden decidir o ser escollides com a membres de la Junta, poden adoptar o impugnar els acords de l’Assemblea i és un espai on se les manté informades del funcionament general de l’associació.

Funcions de l’Assemblea

(Article 322 de la llei 4/2008 d’Associacions)

 • Aprovar, si escau, la gestió de l’òrgan de govern, el pressupost i els comptes anuals.
 • Elegir i separar els membres de l’òrgan de govern.
 • Modificar els estatuts.
 • Acordar la forma i l’import de les contribucions al finançament de l’associació o al pagament de les seves despeses.
 • Acordar la transformació, la fusió, l’escissió i la dissolució de l’associació.
 • Acordar l’ingrés i la baixa en federacions o confederacions.
 • Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.
 • Aprovar el reglament de règim intern i les seves modificacions.
 • Acordar o ratificar la baixa disciplinària de les associades.
 • Resoldre sobre les qüestions que no estiguin expressament atribuïdes a cap altre òrgan de l’associació.

Convocatòria de l’Assemblea

L’AGO entesa com el principal espai de participació, ha de ser convocada per la Junta Directiva i s’ha de celebrar com a mínim una vegada a l’any i dins dels sis primers mesos següents a la data de tancament de l’exercici. Pel que fa a les extraordinàries, l’òrgan de govern pot convocar una quan ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·licitin un 10% de les sòcies, o si ho estableix els estatuts un percentatge inferior. En aquest cas, s’ha de celebrar en el termini de trenta dies de la data de sol·licitud, sempre i quan els estatuts no fixin un termini més breu.

La convocatòria s’ha de fer mitjançant el canal que es reculli en els estatuts a totes les sòcies 15 dies abans de l’Assemblea (si els estatuts no fixen un termini més breu). És imprescindible que hi apareguin la data, l’hora i el lloc on s’ha de celebrar, així com l’ordre del dia. Cal que els punts a tractar o decidir constin en l’ordre del dia, ja que no es podran adoptar acords sobre assumptes que no hi constin, tret que l’Assemblea s’hagi constituït amb caràcter universal.

El 10% de les sòcies, o un percentatge inferior si així ho estableixen els estatus, poden sol·licitar la inclusió en l’ordre del dia d’un o més assumptes a tractar. Si aquesta ja ha estat convocada, la sol·licitud s’ha de formular en el primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data prevista per a la reunió, a fi que es pugui informar totes les associades de l’ampliació de l’ordre del dia.

També és un dret de les sòcies ser informades amb l’antelació suficient dels assumptes que es tractaran durant l’AGO i rebre la informació pertinent per tal de valorar prèviament els temes que s’exposaran.

Celebració de l’Assemblea

Pel que fa a la constitució, llevat que els estatuts estableixin una altra cosa, l’Assemblea quedarà constituïda vàlidament sigui quin sigui el nombre de sòcies presents i representades, ja que es permet delegar el vot. Cada sòcia tindrà un vot, si els estatuts no diuen al contrari. Per saber més sobre maneres de votar en una AGO, votacions a candidatures i altres, consulteu l’article: Les votacions a l’Assemblea General.

Si es vol optar per fer l’Assemblea General de forma telemàtica i que tingui validesa, a partir del 31 de desembre del 2022 caldrà tenir-ho expressament regulat als estatuts de l’entitat. De la mateixa manera els estatuts haurien de contemplar les reunions de la Junta Directiva via telemàtica o la possibilitat de prendre acords sense reunió. Això és, caldrà fer una modificació dels estatuts que reguli aquestes possibilitats, si es vol fer ús d’elles.

Per últim, durant l’Assemblea caldrà estendre una acta amb els acords i les incidències de la reunió. Al començament de cada Assemblea es llegeix l’acta de la sessió anterior per tal que s’aprovi.

Si ja teniu clar què és i com funciona una Assemblea General, podeu consultar l’article La Junta Directiva d’una associació, l’altre òrgan obligatori de les associacions, o llegir l’article on us ajudem a organitzar la vostra Assemblea General, i ara també AGOs en línia. Si el que necessiteu és un assessorament personalitzat, us animem a demanar un assessorament escrivint-nos a info@crajbcn.cat o bé trucant al 93 265 52 17.

Altres recursos d’interès

T'ha estat útil aquesta informació?

  POLÍTICA DE PRIVACITAT. De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), t'informem de:

  El responsable de les dades facilitades lliurement és el Consell de la Joventut de Barcelona (NIF V08825804), amb seu a l’Espai Jove La Fontana, carrer Gran de Gràcia, 190-192, Barcelona, telèfon 93 265 4736 i correu electrònic cjb@cjb.cat. En nom de l'organització tractem la informació que ens facilites amb la finalitat d'oferir el servei sol·licitat. D’acord amb els convenis de gestió cívica dels diferents serveis entre el Consell de la Joventut de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, aquests drets podran ser cedits total o parcialment a l’Ajuntament de Barcelona, amb el mateix objectiu d’activitat que regula el conveni de gestió. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal.

  Així mateix, t’informem que pots exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les teves dades i els de limitació i oposició al seu tractament tot adreçant-te a carrer Gran de Gràcia, 190-192, 08012, Barcelona (Barcelona), escrivint al correu dades@cjb.cat o reclamant a aepd.es.

  Accepto la Política de privacitat.