Obligacions legals específiques en l’organització d’esdeveniments

Darrera actualització: 30 juliol 2021
Temps de lectura: 4 min.

Comparteix:

Cerca..
Filtra contingut
Tipus de contingut
Actualitat
Coneixement
Plantilles
Temàtiques

Aquest article forma part d’una sèrie d’articles sobre esdeveniments. Consulta la resta d’articles a ‘Tot el que cal saber per organitzar esdeveniments!‘ (CRAJ).

És tasca de les persones organitzadores de l’esdeveniment preocupar-se per complir totes les obligacions legals que es requereixen a la llicència d’activitats a la via pública. La llicència assenyala quins elements cal complir per fer l’esdeveniment.

Un cop repassades les obligacions legals més comunes en la majoria d’esdeveniments de les entitats juvenils de la ciutat, farem menció de les obligacions menys freqüents que a vegades són requerides per la llicència, com per exemple quan hi ha actes amb molt aforament.

Serveis de vigilància

Caldrà pactar amb l’Ajuntament quina serà la vigilància que tindrà el nostre esdeveniment. 

Pel que fa a personal de vigilància, a nivell legislatiu les activitats musicals o els espectacles musicals han de disposar dels següent nombre de vigilants en funció de l’aforament:

Relació aforament – personal de vigilància 
Aforament autoritzat Nombre de vigilants
0 a 500 0
501 a 1.000 1
1.001 endavant 2
Per cada 1.000 persones més s’afegeix un vigilant més

Amb un informe previ favorable de l’Ajuntament i dels Mossos d’Esquadra a sol·licitud de l’equip organitzador, pot demanar reduir o eliminar el nombre de vigilància. Per a consultar aquest tràmit, visiteu l’enllaç següent: Reducció o exempció de vigilants per a espectacles públics i activitats recreatives

En relació al control d’accés cal disposar del següent nombre de personal de control d’accés:

Relació aforament – personal controlador d’accés
Aforament autoritzat Nombre de controladors/es
150 a 500 2 com a mínim
501 a 1.000 3 com a mínim
1.001 endavant 4 com a mínim
Per cada 1.000 persones més s’afegeix una persona més

 

Les persones que facin control d’accés han de disposar del carnet i distintiu pertinent. Podeu consultar-ne més informació a l’enllaç següent: Carnet i distintiu del personal de control d’accés.

Els esdeveniments amb un aforament de més de 4.000 persones hauran de disposar d’un sistema automàtic de control d’aforament. Aquests els ha d’instal·lar una empresa autoritzada. 

Serveis higiènics

Els esdeveniments oberts al públic han de disposar de lavabos i cabines de vàter en funció de l’aforament. Aquests serveis a vegades, pot proporcionar-los la Seu del districte, per tant és important recordar-ho a l’hora de negociar entre les organitzadores i l’administració.

Caldrà instal·lar una cabina dotada de vàter per cada 150 persones. Quan l’aforament comprengui 150 persones més, caldrà instal·lar-ne una altra. S’haurà de poder acreditar documentalment la instal·lació dels equipaments esmentats.

Dispositius d’assistència sanitària

Caldrà que, en qualsevol esdeveniment públic comptem amb una farmaciola amb els materials i equips adequats per facilitar les primeres cures en cas d’accident, malaltia o crisi sobtada. A partir d’aquests mínims, la llicència o l’autorització ens establirà quines són les dotacions mínimes pel que fa a ambulàncies o vehicles medicalitzats, demanant-nos una ambulància de classe B (vehicle gestionat per dues persones tècniques sanitàries) o de classe C (vehicle gestionat per dues persones tècniques sanitàries, una infermera i una metge).

Formulari SOAP (Sistema Organitzatiu d’AutoProtecció) i Pla d’Autoprotecció (PAU)

En els esdeveniments que tenen una previsió d’aforament superior a 4.000 persones, l’administració sol·licita que es presenti el formulari SOAP o el PAU. 

El SOAP és obligatori als esdeveniments amb un aforament d’entre 4.000 i 20.000 persones que es celebrin en espais oberts. Aquest document serveis per a garantir l’adopció les mesures d’autoprotecció necessàries per minimitzar, prevenir i controlar els riscos sobre les persones i els béns i respondre adequadament davant possibles situacions d’emergència. Podeu consultar el formulari a l’enllaç següent: Formulari SOAP.

Si la llicència ens indica que hem de presentar un PAU caldrà fer-ho a la plataforma HERMES. Per a tenir-ne informació detallada consulteu la pàgina web de la Generalitat de Catalunya: Plans d’autoprotecció i registre electrònic HERMES.

L’objectiu d’aquest document és semblant al del SOAP: preveu quines emergències es poden produir com a conseqüència de l’activitat, les mesures de resposta… Haurà de basar-se en una anàlisi del risc i haurà d’establir la coordinació amb els plans territorials, especials i específics.

Impacte acústic

Les revetlles, festes tradicionals, fires, cercaviles, espectacles musicals o d’altres manifestacions populars a la via pública o en altres àmbits d’ús públic (actes cívics, culturals, reivindicatius, recreatius excepcionals, mítings…) i tot els altres que tinguin un caràcter semblant han de disposar d’autorització municipal expressa, que ha d’assenyalar les condicions a complir per minimitzar la possible incidència dels sorolls a la via pública.

Les activitats que utilitzin sistemes amplificats han d’assegurar que el nivell sonor màxim no superi els 100 db(A) (LAeq,60s) als indrets d’accés públic i el nivell màxim de 80 dB(A) (LAeq, 30 minuts) a la façana més exposada.

Si ho considera oportú l’Ajuntament pot exigir la instal·lació d’un limitador per garantir que no se superi el nivell d’emissió.

És feina de les persones que sol·liciten les llicències assegurar-se que el sistema de sonorització amplificat complirà amb els límits màxims d’emissió i així ho declararà a la llicència municipal. 

Elements d’infraestructura i de seguretat

En cas de tenir elements d’infraestructura, cal prendre molta cura de la situació de les connexions elèctriques i del cablejat en l’espai, així com d’on estan ubicats els generadors per tal d’evitar accidents.

A més, a la zona d’activitat s’ha de disposar d’un extintor de pols ABC de 6kg, en un lloc accessible i visible pel personal de l’organització. Això és imprescindible en tots els concerts i també quan a l’activitat hi ha la presència de cuines, barbacoes o planxes. De la mateixa manera, si la tarima la munteu des de l’organització i no la munta l’empresa contractada per districte, es podrà requerir una certificació d’un arquitecte professional conforme la tarima està en bon estat i que ha estat ben muntada per a l’ocasió.

En el següent quadre podeu consultar quins riscos es podrien derivar de l’activitat organitzada i les mesures a adoptar, segons quins tipus d’instal·lacions tingueu:

Instal·lacions  Riscos Mesures a adoptar
Concentració

persones

Conflictes o aldarulls, baralles,

trencadisses

Organització de cues; mediació en conflictes; eliminació elements

susceptibles d’ús violent

Connexions

elèctriques i cablejat

Enrampament, caigudes, contusions,

curtcircuit

Cables i endolls en perfectes condicions; Inassequibles al públic; fora de

passos de persones i/o amb passacables per evitar caigudes 

Generadors  Enrampament, vessament combustible Inassequibles al públic; acotats amb tanques
Taulells, plafons Caiguda Subjectes a elements estables
Tarimes  Caigudes, contusions  Ben acotada; restringida al públic i als menors
Tanques Contusions per xocs, talls Sense perfils vius que tallin; potes evidenciades i senyalitzades
Taules, cadires  Dificulten evacuació Fora vies bàsiques d’evacuació
Aliments o begudes Higiene alimentària, vaixella,

deixalles

Ús de guants per servei d’aliments; plats i gots de material innocu (ex.

cartró); instal·lació i garantia ús de contenidors 

Cuines, barbacoes,

planxes

Incendi, cremades, intoxicació per

fum

Inabastables al públic; amb extintors al costat; en espais ventilats

Si teniu dubtes o necessiteu un cop de mà, poseu-vos en contacte amb nosaltres o demaneu-nos un assessorament gratuït escrivint a info@crajbcn.cat, trucant al 93 265 52 17 o per Telegram o WhatsApp.

T'ha estat útil aquesta informació?

POLÍTICA DE PRIVACITAT. De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), t'informem de:

El responsable de les dades facilitades lliurement és el Consell de la Joventut de Barcelona (NIF V08825804), amb seu a l’Espai Jove La Fontana, carrer Gran de Gràcia, 190-192, Barcelona, telèfon 93 265 4736 i correu electrònic cjb@cjb.cat. En nom de l'organització tractem la informació que ens facilites amb la finalitat d'oferir el servei sol·licitat. D’acord amb els convenis de gestió cívica dels diferents serveis entre el Consell de la Joventut de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, aquests drets podran ser cedits total o parcialment a l’Ajuntament de Barcelona, amb el mateix objectiu d’activitat que regula el conveni de gestió. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal.

Així mateix, t’informem que pots exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les teves dades i els de limitació i oposició al seu tractament tot adreçant-te a carrer Gran de Gràcia, 190-192, 08012, Barcelona (Barcelona), escrivint al correu dades@cjb.cat o reclamant a aepd.es.

Accepto la Política de privacitat.