Tècnica cooperació al desenvolupament – Associació Ethnic

L’Associació Ethnic requereix cobrir la vacant de tècnic/a de projectes de cooperació al desenvolupament a Finançament Públic. La missió del lloc de treball consisteix en gestionar les subvencions de les institucions públiques assignades, realitzant la formulació, seguiment i justificació tècnica i econòmica d’aquestes, d’acord amb els objectius establerts al pla anual de captació de fons públics.

Perfil
 • Experiència d’un mínim de 5 anys, en tasques relacionades a identificació, formulació i seguiment de projectes de cooperació internacional en països d’Amèrica Llatina i/o Àfrica.
 • Coneixement i experiència amb la justificació econòmica i tècnica de projectes finançats per l’AECID, ACCD i Ajuntaments (almenys 3 d’aquests finançadors). Es valorarà positivament UE.
 • Coneixements comprovats sobre feminismes i/o gènere i desenvolupament.
 • Bon domini del castellà i català parlat i escrit i bona capacitat de redacció i comunicació per escrit.
 • Bon domini del Francès parlat i escrit es valorarà positivament.
 • Experiència de treball amb equips i oficines d’altres països i habilitats de coordinació via aplicacions de videotrucada.
 • Capacitat d’interlocució i representació institucional.
 • Capacitat per treballar en equip i actitud proactiva en la construcció d’equip.
 • Habilitats en la gestió de conflictes i la gestió de tensió en moments de l’any que requereixin una càrrega intensa de treball.
 • Domini d’Office i gestió del correu electrònic i aplicacions de videotrucada.
 • Disponibilitat per viatjar, si necessari.
Tasques

Les tasques són les següents:

Disseny dels projectes
 • Identificació de projectes de cooperació i cerca de convocatòries de subvencions per finançament.
 • Participació en l’elaboració de la sol·licitud tècnica i pressupostària del projecte, que inclou la memòria tècnica i econòmica, i els formularis de sol·licitud.
 • Assegurar que la documentació s’adequa a les bases de la convocatòria.
Gestió dels projectes
 • Supervisió del desenvolupament dels projectes per assegurar que s’executen d’acord amb la sol·licitud inicial (terminis establerts, objectius fixats i amb els recursos previstos).
 • Gestió de la participació del voluntariat en els projectes (per exemple, incorporant a cada activitat les persones voluntàries, que per la seva formació i/o experiència, són més adients).
 • Actualització de les bases de dades dels projectes.
 • Participació en les activitats formatives del personal en el terreny, per explicar els elements tècnics del projecte (context, objectius, resultats esperats, marc pressupostari i financer, etc.).
Coordinació i comunicació dels projectes
 • Coordinació entre les diverses àrees/departaments de l’organització i el personal que executa el projecte sobre el terreny.
 • Comunicació amb els diferents agents externs a l’organització, implicats en el projecte: contraparts (organismes, entitats o institucions del país on es duu a terme la cooperació), delegacions, entitats finançadores i altres stakeholders.
 • Participació en reunions de coordinació i intercanvi d’informació amb les altres àrees de l’organització (logística, financera, etc.), administracions públiques, xarxes internacionals de cooperació o empreses privades, sota la coordinació del seu cap.
Seguiment i justificació dels projectes
 • Elaboració d’informes tècnics i econòmics per justificar l’estat i els resultats del projecte (informes de seguiment i execució, esmenes, informes de resultats, etc.).
Avaluació dels projectes
 • Planificació, organització i coordinació dels processos d’avaluació dels projectes i/o convenis assignats, proporcionant informació i dades als professionals i organismes que duen a terme l’avaluació.
S’ofereix
 • Retribució: Segons Conveni.
 • Jornada 35 h setmanals
Contacte candidatures

Les persones interessades enviaran el currículum actualitzat a ETHNIC (Associació de Turisme Sostenible ETHNIC) al correu electrònic info@aethnic.org, indicant la referència de la convocatòria.

Data

Dijous 24 novembre 2022
Realitzat!

Més informació

Llegir més
Totes les temàtiques

Organitzador

Associació Ethnic
Tel
637 952 010
Email
info@aethnic.org
Web
https://aethnic.org/
Inscriu-te!