Les votacions a l’Assemblea General

Darrera actualització: 18 novembre 2020
Temps de lectura: 2 min.

Comparteix:

Cerca..
Filtra contingut
Tipus de contingut
Actualitat
Coneixement
Plantilles
Temàtiques

Aquest article té la voluntat d’exposar diferents maneres de funcionar i aclarir conceptes que s’utilitzen a les votacions de les Assemblees Generals. De totes maneres, cal fer una lectura acurada dels estatuts (o del reglament de règim intern en cas que en tingueu) de la vostra associació per saber quin tipus de votació i quin tipus de recompte heu d’aplicar en funció del tipus d’acord que s’hagi de prendre.

Maneres de votar

 • Mà alçada: votació pública en la qual s’expressa el vot aixecant la mà.
 • Veu cantada: votació pública en la qual s’expressa el vot verbalment.

Aquests dos sistemes són maneres transparents de procedir amb les votacions, però també són sistemes on es pot influir en el vot dels altres.

 • Sistema telemàtic: votació digital a través d’un formulari, correu electrònic o eines en línia com LoomioMastodon o Decidim.
 • Urna: votació secreta on s’expressa el vot en una papereta i s’introdueix en una urna. La votació per a l’adopció d’acords ha de ser secreta si ho sol·liciten, almenys, el 10% de les sòcies presents o representades en la reunió.

Sistemes de recompte i aprovació

 • Majoria simple: s’han d’obtenir més vots a favor que en contra, sense comptar-hi les abstencions, els vots en blanc i els nuls. En general els acords s’adopten per majoria simple, si bé els estatuts poden exigir, per a qüestions determinades, un vot favorable més qualificat.
 • Majoria qualificada: es requereixen més vots que a la majoria simple, normalment dos terços dels vots.
 • Majoria absoluta: per aprovar-se els acords s’han d’obtenir el 50% més 1 vot favorable del conjunt de vots emesos.

Una altra manera d’aprovar punts per aclamació, un mètode sense votació de cap tipus en què l’aprovació es fa mitjançant l’assentiment. És a dir, si ningú manifesta res en contra ni demana expressament que es voti, es considera que hi ha acord unànime i s’aprova. Es podria utilitzar, per exemple, per aprovar la composició de la mesa de l’AGO o l’ordre del dia.

Votacions a candidatures

Una persona que vulgui formar part de la Junta Directiva no es presenta directament a l’AGO, sinó que forma part d’un procés previ on fa saber a la Junta Directiva vigent que vol participar d’aquesta. Aquesta petició de formar part de la Junta Directiva pot ser en bloc, un grup de persones que assoliran tots els càrrecs, o d’una sola persona, que es presentarà per ocupar un càrrec. Amb la documentació de l’AGO es farà arribar la candidatura o candidatures de la pròxima Junta, i si escau els seus programes.

Si es presenta una sola persona per un càrrec caldrà ratificar-la a l’Assemblea. Si es presenten més d’una candidatura caldrà votar per una d’elles. I si no hi ha noves candidatures caldrà reelegir la candidatura vigent segons els anys que s’indiquin en els estatuts, amb un màxim de cinc anys. Tot això serà en cas que els estatuts no estableixin un procediment electoral diferent per escollir les candidatures.

Votacions a esmenes

Abans de votar qualsevol documentació de l’AGO caldrà votar les esmenes proposades pel document. Per tal que les votants puguin fer esmenes i revisar-les abans de l’AGO us proposem la Plantilla de fitxa d’esmenes.

Si teniu dubtes o voleu més informació us animem a demanar una assessoria escrivint-nos a info@crajbcn.cat o bé trucant al 93 265 52 17.

Altres recursos d’interès

T'ha estat útil aquesta informació?

  POLÍTICA DE PRIVACITAT. De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), t'informem de:

  El responsable de les dades facilitades lliurement és el Consell de la Joventut de Barcelona (NIF V08825804), amb seu a l’Espai Jove La Fontana, carrer Gran de Gràcia, 190-192, Barcelona, telèfon 93 265 4736 i correu electrònic cjb@cjb.cat. En nom de l'organització tractem la informació que ens facilites amb la finalitat d'oferir el servei sol·licitat. D’acord amb els convenis de gestió cívica dels diferents serveis entre el Consell de la Joventut de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, aquests drets podran ser cedits total o parcialment a l’Ajuntament de Barcelona, amb el mateix objectiu d’activitat que regula el conveni de gestió. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal.

  Així mateix, t’informem que pots exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les teves dades i els de limitació i oposició al seu tractament tot adreçant-te a carrer Gran de Gràcia, 190-192, 08012, Barcelona (Barcelona), escrivint al correu dades@cjb.cat o reclamant a aepd.es.

  Accepto la Política de privacitat.