El Reglament de Règim Intern (RRI)

Darrera actualització: 22 juliol 2021
Temps de lectura: 4 min.

Comparteix:

Cerca..
Filtra contingut
Tipus de contingut
Actualitat
Coneixement
Plantilles
Temàtiques

Com bé sabem una associació regeix el seu funcionament pels Estatuts i pels acords adoptats en les Assemblees Generals.

El fet que els estatuts sigui una normativa molt general i que modificar-los exigeix determinats tràmits burocràtics, a la pràctica, les associacions van concretant les seves normes de funcionament al llarg del temps a través dels diferents acords de les assemblees.

És convenient que aquests acords puntuals prenguin la forma d’un reglament únic o normativa de funcionament intern, encara que sigui per tenir a la disposició de totes les persones sòcies un sol document amb el conjunt de disposicions que s’han aprovat en diferents moments.

Què és el Reglament de Règim Intern?

Així doncs, el Reglament de Règim Intern (RRI) és un document propi de cada entitat que permet regular el funcionament i la dinàmica interna de l’organització i establir i concretar, entre d’altres, les relacions, tempos o la creació de comissions entre els diferents agents que intervenen a l’entitat.

Aquest document permet completar allò que es regula en els estatuts de l’organització i en la legislació vigent i és molt útil per deixar escrit com s’organitza la nostra entitat i per concretar aspectes que no queden recollits en els estatuts. L’existència d’aquest reglament no és obligatòria, però sí convenient, especialment en aquells casos en què la redacció estatutària està regida per un criteri minimalista.

En algunes associacions existeixen documents que, tot i que no reben el nom de Reglament de Règim Intern, estan creats amb el mateix objectiu i tenen la mateixa funció. El RRI ha de respectar sempre els estatuts, sent doncs una ampliació dels mateixos i, per descomptat,  també s’ha d’adequar a la Llei d’associacions. Si per contra, el que indica el reglament o no consta o contradiu els estatuts, llavors s’hauria d’efectuar una modificació dels mateixos. Per a la modificació dels estatuts podeu usar la plantilla de certificat de l’acord de modificació dels estatuts (CRAJ)

Contingut d’un RRI

Pot incloure, entre d’altres, aspectes com:

 • Càrrecs i jerarquies: organigrama del funcionament de l’associació.
 • Funcions, tasques, responsabilitats, drets i deures i obligacions de cada figura establerta, inclosos els de la Junta Directiva.
 • Formes de convocatòria de les reunions de la Junta Directiva i de l’Assemblea General.
 • Funcionament de les reunions.
 • Comissions o equips de treball.
 • Incorporació de noves persones sòcies a l’associació: procés de benvinguda i seguiment.
 • Ús dels espais de l’entitat.
 • Tasques d’organització.
 • Delegació de l’assistència i vot de les persones sòcies a les assemblees.
 • Estratègia i procés de comunicació interna i externa.
 • Règim disciplinari: procediment mitjançant el qual l’entitat pot adoptar mesures disciplinàries contra els associats per l’incompliment de llurs deures socials, per exemple establint una graduació de la gravetat de les faltes i de les sancions que correspongui imposar.
 • Categories de socis i sòcies dins l’entitat.
 • Règim electoral: donat que l’Assemblea té la facultat d’elegir els membres de la Junta Directiva, el RRI determinarà la forma en que són renovats, el funcionament dels vots, el mecanisme i per exemple el calendari electoral per tal de procedir a l’elecció dels seus membres.
 • Procés a seguir per l’elaboració i modificació del reglament de règim intern.

Procés a seguir per l’elaboració del Reglament de Règim Intern

Si l’entitat decideix disposar de Reglament de Règim Intern, us recomanem seguir un procés d’elaboració semblant al següent:

 1. Habitualment és la Junta Directiva qui entoma la seva elaboració. També pot designar un grup de treball que s’encarregui de redactar un primer esborrany com a proposta.
 2. Una vegada finalitzada aquesta primera redacció, es presenta a totes les persones que formen part de la Junta Directiva a fi de poder socialitzar el text i fer les modificacions i incorporacions que es considerin adients.
 3. És positiu també compartir-ho amb persones implicades a l’entitat (socis actius per exemple) amb l’objectiu de recollir les seves impressions i propostes.
 4. Amb les diferents aportacions es defineix el contingut final i es redacta el text que recull tot el treballat fins el moment.
 5. S’envia la proposta de Reglament a totes les persones sòcies de l’entitat, perquè puguin opinar al respecte i fer les seves esmenes.
 6. A continuació s’ha de convocar Assemblea General per la seva aprovació.
 7. El reglament és un document intern de l’entitat, no necessita publicitat formal i no s’ha d’inscriure en cap registre.
 8. Una vegada aprovat, totes les persones de l’entitat han de conèixer o tenir la possibilitat de consultar aquest reglament. Si es vol modificar, es pot fer sempre que es consideri convenient. Només caldrà l’aprovació de l’Assemblea General de socis i sòcies.

Un dels avantatges de disposar d’un Reglament de Règim Intern és que ens estalvia conflictes, ja que si tenim perfectament desenvolupat el funcionament de l’entitat respecte a diferents aspectes, quan succeeix la situació concreta només cal acudir al que ja està regulat, estalviant-nos les discussions internes fruït de l’existència de diferents punts de vista i que són molt difícils de valorar i debatre en moments de crisi.

Els Estatuts i el Reglament de Règim Intern constitueixen els dos principals documents que recullen la filosofia de la nostra associació a més de l’Ideari i del codi ètic. Per a més informació consulteu l’article ‘L’ideari de les entitats’ (CRAJ).

Posar en comú els nostres objectius, valors, missions i formes de funcionar en documents, encara que siguin nombrats i estructurats diferents, ens ajudarà com a procés de clarificació interna. El fet que les persones sòcies hagin de debatre i arribar a acords per a la seva redacció, incrementarà el compromís i la responsabilitat assumida i que aquests siguin sentits i desenvolupats amb una millor qualitat.

Exemples de Reglaments de Règim Intern (RRI)

Altres recursos d’interès

Si teniu dubtes o necessiteu un cop de mà, poseu-vos en contacte amb nosaltres o demaneu-nos un assessorament gratuït escrivint a info@crajbcn.cat, trucant al 93 265 52 17 o per Telegram o WhatsApp.

T'ha estat útil aquesta informació?

  POLÍTICA DE PRIVACITAT. De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), t'informem de:

  El responsable de les dades facilitades lliurement és el Consell de la Joventut de Barcelona (NIF V08825804), amb seu a l’Espai Jove La Fontana, carrer Gran de Gràcia, 190-192, Barcelona, telèfon 93 265 4736 i correu electrònic cjb@cjb.cat. En nom de l'organització tractem la informació que ens facilites amb la finalitat d'oferir el servei sol·licitat. D’acord amb els convenis de gestió cívica dels diferents serveis entre el Consell de la Joventut de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, aquests drets podran ser cedits total o parcialment a l’Ajuntament de Barcelona, amb el mateix objectiu d’activitat que regula el conveni de gestió. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal.

  Així mateix, t’informem que pots exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les teves dades i els de limitació i oposició al seu tractament tot adreçant-te a carrer Gran de Gràcia, 190-192, 08012, Barcelona (Barcelona), escrivint al correu dades@cjb.cat o reclamant a aepd.es.

  Accepto la Política de privacitat.