El pressupost a l’entitat

Temàtiques: Gestió econòmicaEtiquetes:
Darrera actualització: 16 juliol 2021
Temps de lectura: 4 min.

Comparteix:

Cerca..
Filtra contingut
Tipus de contingut
Actualitat
Coneixement
Plantilles
Temàtiques

Aquest article forma part d’una sèrie d’articles sobre gestió econòmica. Consulta la resta d’articles a ‘Gestió econòmica: tot el que cal saber‘ (CRAJ).

Per tal de portar una bona gestió de l’activitat i de l’associació, són necessaris els càlculs econòmics d’aquesta, que es concreten inicialment en l’elaboració d’un pressupost.

Què és el pressupost?

El pressupost es defineix com la relació de despeses (sortides o pagaments) i d’ingressos (entrades o cobraments) que hi ha previstes en una associació o col·lectiu, en altres paraules, fer un pressupost és simplement seure a planejar el què voleu fer en un futur i expressar-ho en diners. Com a pas previ a l’elaboració del pressupost, caldrà planificar i definir els objectius i accions que voleu que l’entitat dugui a terme durant aquell any (o curs) per així poder establir quines despeses suposarà la realització d’aquestes, i quins ingressos es preveuen per assolir-les.

A més, caldrà tenir en compte la previsió dels ingressos ordinaris i l’estimació dels costos necessaris per al funcionament de l’associació. El pressupost també és el que marcarà les polítiques i les pautes a seguir per poder assolir els objectius econòmics que s’han plantejat. Com per exemple la política de quotes, de captació de sòcies o de sol·licituds de subvencions. 

En definitiva, l’estructura del pressupost permet fer un sumatori de totes les despeses que es preveuen tenir i veure en l’apartat d’ingressos si aquests les cobreixen. De manera que el resultat final del pressupost haurà de ser zero. A continuació us facilitem la Plantilla de Pressupost (CRAJ).

El pressupost serà una eina imprescindible per a planificar i regular econòmicament l’activitat de la nostra associació, per tant un pressupost ha de ser complet, prudent i sobretot realista. Haureu de tenir en compte que aquest pressupost sigui flexible per poder adaptar-se a canvis, ja que a vegades existeixen circumstàncies especials o imprevistos que en el moment de fer la planificació no es contemplen.

Per últim, tal com diu la Llei 4/2008 del Tercer Llibre del Codi Civil de Catalunya, la Junta Directiva té l’obligació d’elaborar-lo i presentar-lo a l’Assemblea General on ha de ser aprovat. Per tant, haureu de formular obligatòriament un pressupost per tota l’associació (normalment de caràcter anual). També, podeu fer un pressupost per a cada projecte o activitat (solen ser temporalment limitats i haurien d’autofinançar-se).

Partides pressupostàries

Les partides pressupostàries són les unitats bàsiques que se li assignen a cada ingrés o despesa, per tant, són l’expressió més detallada del pressupost. Cal definir al màxim les partides per poder dur a terme un seguiment acurat del pressupost. Quan es fan partides àmplies, les interpretacions poden ser diverses i el pressupost podria perdre sentit.

Una bona praxis serà posar la previsió més cara a l’hora de pressupostar les partides dins de les opcions més viables. És a dir, preveure el màxim de despesa i el mínim d’ingrés.

Per tal de definir les partides també us ajudarà recolzar-vos en dades d’altres anys (o cursos). I per tant, serà important que no canvieu els noms de les partides cada any.

Partida d’imprevistos

Les partides d’imprevistos juguen un paper molt important a l’hora d’ajustar els ingressos garantint que l’activitat no surti deficitària. Una manera de calcular aquesta partida és aplicant un percentatge segons el grau de fiabilitat que li doneu al vostre pressupost:

 • 2% del total de despeses: si teniu la certesa d’haver calculat de manera molt ajustada i realista les partides del vostre pressupost.
 • 5% del total de despeses: si existeixen partides que no teniu la certesa que s’ajustaran a la realitat o existeixen elements fora del vostre control amb alta probabilitat que succeeixin i que farien modificar el pressupost.
 • 7% del total de les despeses: quan treballeu amb pressupostos on resulta molt difícil ajustar partides tant de despesa com d’ingressos.

Altres tipus de pressupostos

Pressupost de tresoreria o pla de tresoreria

És essencial portar el control detallat dels pagaments i cobraments previstos. Aquesta gestió es fa mitjançant el pressupost de tresoreria o el pla de tresoreria. Planifica els principals moviments de l’entitat, permeten saber quants diners entraran i sortiran de la caixa o el banc en un període determinat. Pot ser diari, setmanal, mensual, trimestral, semestral o anual. Per tant, aquest pressupost és el que recull el moment amb data concreta en que s’haurien de realitzar els moviments monetaris de l’entitat. És molt important disposar d’aquest pla perquè moltes vegades per exemple, quan es reben subvencions de l’administració, no es cobren en molts casos en la data prevista. Aquest pressupost us servirà per evitar problemes de liquiditat, en què no pugueu assumir i fer front al pagament d’una sèrie de despeses perquè en aquella data no s’han fet efectius els ingressos amb què comptàveu.

Pressupost d’inversions

Aquest és el recull de totes les adquisicions que el seu ús traspassarà un exercici econòmic. Les dades que ha d’incloure són: el concepte o descripció del què és, la data d’adquisició, la vida útil, el preu i a on va destinat. Aquestes ‘inversions’ poden anar destinades a més d’un projecte o activitat, llavors caldrà imputar la part proporcional a cadascun d’ells.

Altres recursos d’interès

Si teniu dubtes o necessiteu un cop de mà, poseu-vos en contacte amb nosaltres o demaneu-nos un assessorament gratuït escrivint a info@crajbcn.cat, trucant al 93 265 52 17 o per Telegram o WhatsApp.

T'ha estat útil aquesta informació?

  POLÍTICA DE PRIVACITAT. De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), t'informem de:

  El responsable de les dades facilitades lliurement és el Consell de la Joventut de Barcelona (NIF V08825804), amb seu a l’Espai Jove La Fontana, carrer Gran de Gràcia, 190-192, Barcelona, telèfon 93 265 4736 i correu electrònic cjb@cjb.cat. En nom de l'organització tractem la informació que ens facilites amb la finalitat d'oferir el servei sol·licitat. D’acord amb els convenis de gestió cívica dels diferents serveis entre el Consell de la Joventut de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, aquests drets podran ser cedits total o parcialment a l’Ajuntament de Barcelona, amb el mateix objectiu d’activitat que regula el conveni de gestió. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal.

  Així mateix, t’informem que pots exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les teves dades i els de limitació i oposició al seu tractament tot adreçant-te a carrer Gran de Gràcia, 190-192, 08012, Barcelona (Barcelona), escrivint al correu dades@cjb.cat o reclamant a aepd.es.

  Accepto la Política de privacitat.