Model 036: com emplenar-lo per obtenir el NIF de l’associació

Darrera actualització: 7 març 2023
Temps de lectura: 8 min.

Comparteix:

Cerca..
Filtra contingut
Tipus de contingut
Actualitat
Coneixement
Plantilles
Temàtiques

Aquest article forma part d’una sèrie d’articles sobre creació d’entitats. Consulta la resta d’articles a ‘Creació d’una associació: tot el que cal saber‘ (CRAJ).

Per començar a desenvolupar l’activitat econòmica legalment, tota associació ha de donar-se d’alta al cens de contribuents del Ministeri d’Hisenda, és a dir, sol·licitar el Número d’Identificació Fiscal (NIF). Podeu consultar el procediment, els tràmits i la documentació necessària a l’article:

Obtenció del NIF de l’associació a Hisenda

En canvi, en el present article ens centrarem en com emplenar el Model 036, la declaració censal, document necessari per demanar el NIF de l’associació.

Opcions per presentar-lo

El Model 036 o Declaració censal és el model que cal utilitzar per comunicar a l’Agència Tributària qualsevol alta, baixa o modificació en la situació de l’entitat amb relació a l’àmbit fiscal i/o tributari. En aquest enllaç podeu consultar els tràmits del Model 036.

En el nostre cas ens interessen les següents opcions:

 • Model 036. Sol·licitud d’assignació de NIF d’entitat – no presencial: opció sorgida arrel de l’estat d’alarma per no haver d’anar presencialment a Hisenda. El presentador de la sol·licitud, que podrà ser qualsevol persona, haurà de disposar d’un NIF donat d’alta al Cens d’Obligats Tributaris i identificar-se amb el certificat electrònic reconegut.
  En el tràmit s’adjunta el Model 036 obtingut en PDF i la resta de documentació necessària. Aquí Hisenda relata el tràmit pas a pas. Amb aquest tràmit es pot demanar només el NIF provisional.
 • Model 036. Emplenament i presentació telemàtica: Només serveix per demanar el NIF definitiu, un cop disposem de NIF provisional, i caldrà seguir aquests passos, i sempre un cop es disposi de la resolució favorable d’inscripció al Registre d’Associacions. Serà necessari disposar d’alguna de les següents opcions:
  • Certificat digital personal
  • DNI electrònic i lector de DNIs
  • Estar registrat prèviament a Cl@ve PIN

Introducció al Model 036

El model 036 consta de diverses pàgines. A la primera, sempre s’indicarà el motiu o motius per la presentació marcant la casella o caselles corresponents. En el nostre cas marcarem la casella 110: “Solicitud de Número de Identificación Fiscal (N.I.F.)”. El propi model ens adreçarà a les pàgines que cal emplenar (en algunes d’elles i segons l’entitat veureu que tampoc heu d’anotar-hi res). La resta de pàgines no s’hauran d’emplenar, i quan es generi el pdf, només sortiran les pàgines que continguin informació.

Tingueu en compte que ens podeu trobar en dues situacions: la sol·licitud del NIF provisional (si és el primer cop que feu el tràmit) i l’assignació del NIF definitiu un cop ja estigueu correctament registrats al Registre d’Associacions. A continuació podeu veure una taula comparativa de les dues situacions i, tot seguit, un pas a pas de com emplenar el Model 036.

Com emplenar-lo per primer cop

El primer que haureu de fer és sol·licitar el NIF provisional. En aquest cas, segurament encara no tindreu la resolució favorable d’inscripció al Registre d’Associacions del Departament de Justícia i estareu fent la sol·licitud d’assignació de NIF. Haureu d’emplenar només les pàgines 1, 2B, 3, i 8. 

Si a la vostra associació feu activitat econòmica, haureu d’omplir també alguna pàgina addicional, com a la pàgina 4 el tipus d’activitat econòmica, la pàgina 5 referent a la declaració de l’IVA, o la pàgina 7 si heu de retenir a treballadors/es (Model 111). La pàgina 6 la part d’IRPF la deixarem sempre en blanc, ja que és només a nivell de persona física. Si teniu dubtes podeu consultar l’article ‘La fiscalitat a les associacions: informació bàsica’ (CRAJ).

Pàgina 1

A la pàgina 1 s’indica la causa o causes que motiven la presentació del model 036. En el nostre cas, haurem d’emplenar només els apartats: Dades identificatives, “A) Alta” i el lloc, data i firma.

Casella 101 i 103 Les deixem buides.
Casella 102 ❗ Posem el nom de la nova associació, tal com figura als seus estatuts com a denominació social.
Casella 110 ❗ Marcar.

Als apartats B) i C) no caldrà marcar cap de les caselles. A la part final d’aquesta pàgina, cal emplenar també el lloc, data i nom del representant legal de l’entitat (normalment, la presidència), i firmar-ho en qualitat de representant.

Pàgina 2B

A la pàgina 2B, caldrà indicar les dades de l’entitat, a les caselles següents:

Casella B1 ❗ Persones jurídiques i entitats residents a Espanya, marcar casella.
Casella B3 Seleccionar ‘Espanya’.
Casella B4 Deixar en blanc.
Casella B5 Denominació social completa, tal com figura en els estatuts.
Casella B6 Anagrama (símbol o emblema constituït per lletres), si es té.
Casella B8 Data acord de voluntats. Indiquem la data de l’Acta Fundacional.
Casella B9 Data de constitució. Posem la data de la sol·licitud d’inscripció al registre (acusament de rebuda). Si existeix i s’aporta la resolució d’inscripció al corresponent Registre, s’indicarà la data del document.
Casella B10 Data d’inscripció definitiva de l’entitat en el Registre corresponent. Ho deixem en blanc si no ho tenim.
Caselles B11 a B28 Domicili fiscal a Espanya, emplenar les dades
Casella B30 Referència cadastral. Podeu buscar la del vostre domicili fiscal en aquest enllaç. Heu de copiar el codi de 20 dígits que pertoqui.
Caselles B31 a B40 Això en principi no s’emplena. És per a entitats no residents a Espanya, amb domicili fiscal a l’estranger.
Caselles B40 a B70 No emplenar, només si es vol rebre les notificacions en una altra adreça
Caselles B71 a B88 Domicili social. Emplenar amb les mateixes dades que el domicili fiscal, llevat que aquest sigui diferent. El domicili social ja consta als estatuts de l’associació.
Casella 65 ❗ Personalitat jurídica, marcar ‘SI’.
Caselles 78 i 79 ❗ Com s’està sol·licitant el NIF provisional, s’emplenaran les caselles 78 i 79 (associacions en procés de constitució).

Pàgina 3

A la pàgina 3 cal indicar les dades de les persones representants de l’entitat. Caldrà emplenar les caselles següents:

Casella 300 ❗ Alta representant. Marcar
Casella 303 Data d’alta (la de constitució de l’entitat).
Caselles 304 a 306 S’han d’omplir amb les dades personals de la presidència de l’entitat. A la casella de DNI/NIE s’ha de posar les lletres i números sense guió ni espais.
Casella 330 Causa de la representació: Legal. Marcar.
Casella 331 Clau: seleccionar la clau que indica la causa de la representació, en aquest cas 02 (persones jurídiques residents o constituïdes a Espanya).
Casella 333 Tipus de representació: indicar si la representació és individual (08), mancomunada (09) o solidària (10), en funció de com es tingui determinat en els estatuts de l’entitat. Normalment és la presidència qui ostenta la representació de l’associació, de forma solidària.
Casella 334 Títol de la representació. Caldrà indicar la clau corresponent al títol o document on consta la representació, que normalment serà la de document públic, quan existeixi una escriptura o bé la inscripció en el Registre corresponent, o bé document privat amb o sense signatura legitimada notarialment.

Si hi hagués més d’un representant, es repetiria el procediment de les caselles 350 a la 384.

Pàgina 8

Finalment, a la pàgina 8 caldrà omplir les dades dels socis/es de la junta:

Casella 802 Alta. Marcar.
Casella 805 Data de l’alta.
Casella 800 DNI/NIE de la persona sòcia. S’ha de posar sense guions ni espais.
Casella 801 Nom i cognoms de la persona sòcia.
Casella 818 La deixem en blanc.

La resta de caselles tampoc les emplenarem. Caldrà repetir aquesta operació tantes vegades com sòcies fundadores hi hagi.

Generació del Model 036

Quan estiguin totes les dades emplenades, haureu de validar el model clicant a la casella “GUARDAR”. Si hi ha cap dada que falti o que l’Agència Tributària consideri incongruent, apareixerà un missatge indicant quines caselles causen conflicte i caldrà que les corregiu.

Quan ja no aparegui cap missatge d’error, en validar de nou la pàgina es connectarà amb el servidor de l’Agència Tributària. Caldrà clicar la casella “ENVIAR” i es generarà un document PDF amb totes les dades.

Si feu el tràmit d’obtenció del NIF presencialment, caldrà que imprimiu el document i que el signi la presidència. En cas de presentació telemàtica, ja us haureu identificat amb el certificat digital de la persona presentadora i en el tràmit adjuntareu el document PDF generat.

Com emplenar-lo si ja teniu el NIF provisional

En cas que ja tingueu el NIF provisional i estigueu demanant el definitiu, simplement haureu d’omplir a la pàgina 1 les caselles 101 i 102, marcar la casella 120 i la 133, lloc, data i firma; a la pàgina 2B posar la data d’inscripció al registre d’associacions (casella B10); i omplir la part de la pàgina 6 corresponent a l’Impost de Societats.

Si no feu activitat econòmica i no teniu ingressos anuals superiors a 75.000 €, no teniu obligació de declarar i podeu marcar l’alta d’entitat exempta a la casella 622 i la 625 (art. 9.3 Llei IS) i posar la data. Si feu activitat econòmica, esteu obligats a declarar: marqueu l’alta a la casella 620, poseu la data, i també la data de tancament del proper exercici econòmic (caselles 640 i 641). Us recomanem, abans d’omplir aquest apartat, llegir el nostre article sobre l’Impost de Societats.

Pel que fa a la casella 135 i l’apartat 8 de la pàgina 6, només és per aquelles entitats que es volen acollir al règim fiscal especial de la Llei 49/2002, coneguda com la llei de mecenatge. Podeu consultar els requisits i beneficis a l’article anterior, relacionats amb la deducció de les donacions.

Si teniu dubtes o necessiteu un cop de mà, poseu-vos en contacte amb nosaltres o demaneu-nos un assessorament gratuït escrivint a info@crajbcn.cat, trucant al 93 265 52 17 o per Telegram o WhatsApp.

Si teniu problemes o necessiteu ajuda concreta amb el Model 036 podeu trucar al telèfon d’Informació Tributària Bàsica: 901 33 55 33 / 915 548 770.

T'ha estat útil aquesta informació?

  POLÍTICA DE PRIVACITAT. De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), t'informem de:

  El responsable de les dades facilitades lliurement és el Consell de la Joventut de Barcelona (NIF V08825804), amb seu a l’Espai Jove La Fontana, carrer Gran de Gràcia, 190-192, Barcelona, telèfon 93 265 4736 i correu electrònic cjb@cjb.cat. En nom de l'organització tractem la informació que ens facilites amb la finalitat d'oferir el servei sol·licitat. D’acord amb els convenis de gestió cívica dels diferents serveis entre el Consell de la Joventut de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, aquests drets podran ser cedits total o parcialment a l’Ajuntament de Barcelona, amb el mateix objectiu d’activitat que regula el conveni de gestió. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal.

  Així mateix, t’informem que pots exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les teves dades i els de limitació i oposició al seu tractament tot adreçant-te a carrer Gran de Gràcia, 190-192, 08012, Barcelona (Barcelona), escrivint al correu dades@cjb.cat o reclamant a aepd.es.

  Accepto la Política de privacitat.