La justificació econòmica de les subvencions d’un projecte

Justificació
Darrera actualització: 6 octubre 2021
Temps de lectura: 4 min.

Comparteix:

Cerca..
Filtra contingut
Tipus de contingut
Actualitat
Coneixement
Plantilles
Temàtiques

Aquest article forma part d’una sèrie d’articles sobre gestió econòmica. Consulta la resta d’articles a ‘Gestió econòmica: tot el que cal saber‘ (CRAJ).

Què és la justificació?

La justificació és un aspecte clau dins del cicle d’una subvenció. Tal com queda recollit a les bases de cadascuna de les convocatòries de subvencions, un cop executat el projecte és el moment de justificar la subvenció rebuda. 

És un tràmit que requereix l’administració pública que ha atorgat la subvenció, mitjançant el qual s’ha de demostrar, per una banda, que s’ha portat a terme el projecte i/o activitat de forma efectiva, i d’altra banda, que s’ha sabut gestionar l’ajut econòmic concedit. 

Per tant, la justificació esdevé tant o més important que presentar la sol·licitud d’una subvenció, ja que és una eina per poder demostrar la capacitat de l’entitat a l’hora de gestionar correctament l’aplicació dels béns o fons rebuts.

La justificació d’una subvenció sovint està formada per:

Eina de gestió econòmica de les subvencions

Des del CRAJ us presentem la ‘Plantilla de seguiment per a la justificació econòmica de subvencions d’un projecte’ (CRAJ). És una eina útil per millorar la gestió econòmica dels projectes de l’entitat i fer seguiment de les subvencions que reben per un projecte. En aquesta es fa el seguiment de les despeses i ingressos associats a un projecte que després s’han de presentar a la memòria econòmica. Facilita que durant l’any es puguin anar introduint les diferents factures, relacionant-les amb les partides pressupostàries.

Cal dir que normalment cada institució ofereix la seva pròpia plantilla per tal de realitzar la memòria econòmica del projecte subvencionat i aquesta serà la que haureu d’omplir i presentar, de manera que aquesta plantilla que us oferim des del CRAJ us pot servir de guia i suport en la seva realització però en cap cas serveix per ser presentada.

Per tant, aquesta plantilla està encarada al seguiment econòmic pel que fa a la justificació de subvencions, però en cas que vulgueu tenir un control pressupostari a escala global de l’entitat podeu utilitzar la ‘Plantilla de control d’ingressos i despeses en efectiu’ (CRAJ).

Justificants de la despesa

A part d’aquest control pressupostari, en força subvencions és necessari també presentar les factures i els rebuts emesos per l’associació per a demostrar les despeses efectuades.

Això vol dir que des de l’inici de les activitats del projecte subvencionat cal tenir cura dels justificants de despesa, evitant així que en el moment de justificar la subvenció hi hagi dificultats per recollir el conjunt de factures i rebuts del projecte.

Per aquest motiu, és molt recomanable arxivar els justificants econòmics relacionats amb el projecte que van arribant a l’associació, establint un ordre de classificació que us faciliti trobar fàcilment les factures o rebuts que us interessin.

Cada Administració té criteris diferents pel que fa l’obligació de presentar les factures. Habitualment s’han de presentar les factures i rebuts per a l’import total del projecte o bé per la quantia subvencionada. Així, caldrà guardar bé les factures durant tota la implementació del projecte i fins 5 anys després. En algunes subvencions s’accepta una certa quantitat de tiquets, però és un aspecte que caldrà comprovar en les bases de cada subvenció.

Tipus de justificants

  • Factura: És un document lliurat pel proveïdor quan es produeix la venda efectiva de mercaderies o la prestació de serveis, en el qual s’especifiquen els productes o serveis, les característiques dels mateixos, com també el seu import i les condicions de pagament. Al fer compres destinades al projecte, per tant, caldrà demanar expressament que ens facin factura a nom de l’entitat.
  • Rebut: És un document que acredita que s’ha efectuat un pagament o el lliurament de béns. El rebut és emès per la persona física o jurídica que rep els diners i és lliurat com a justificant a la persona física o jurídica que ha pagat; habitualment, s’estén en uns impresos que consten del rebut pròpiament dit -que es lliura a la persona que ha pagat- i d’una matriu -que queda en poder de qui rep els diners.

És important que a les factures s’hi adjunti el justificant de pagament (rebut, resguard d’ingrés bancari o transferència) o bé quelcom on que quedi clar que la factura ha estat pagada (segell i signatura). Això és així perquè l’existència d’una factura no implica haver-la pagat. Fins que no es tingui un rebut, un resguard de transferència o un segell de la factura conforme s’ha abonat, no quedarà degudament justificada la despesa.

Altres recursos d’interès

Si teniu dubtes o necessiteu un cop de mà, poseu-vos en contacte amb nosaltres o demaneu-nos un assessorament gratuït escrivint a info@crajbcn.cat, trucant al 93 265 52 17 o per Telegram o WhatsApp.

T'ha estat útil aquesta informació?

    POLÍTICA DE PRIVACITAT. De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), t'informem de:

    El responsable de les dades facilitades lliurement és el Consell de la Joventut de Barcelona (NIF V08825804), amb seu a l’Espai Jove La Fontana, carrer Gran de Gràcia, 190-192, Barcelona, telèfon 93 265 4736 i correu electrònic cjb@cjb.cat. En nom de l'organització tractem la informació que ens facilites amb la finalitat d'oferir el servei sol·licitat. D’acord amb els convenis de gestió cívica dels diferents serveis entre el Consell de la Joventut de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, aquests drets podran ser cedits total o parcialment a l’Ajuntament de Barcelona, amb el mateix objectiu d’activitat que regula el conveni de gestió. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal.

    Així mateix, t’informem que pots exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les teves dades i els de limitació i oposició al seu tractament tot adreçant-te a carrer Gran de Gràcia, 190-192, 08012, Barcelona (Barcelona), escrivint al correu dades@cjb.cat o reclamant a aepd.es.

    Accepto la Política de privacitat.