La Junta Directiva d’una associació

Darrera actualització: 14 novembre 2020
Temps de lectura: 3 min.

Comparteix:

Cerca..
Filtra contingut
Tipus de contingut
Actualitat
Coneixement
Plantilles
Temàtiques

La Junta Directiva és l’òrgan de govern que s’encarrega de la representació i la gestió diària dels interessos de l’associació d’acord amb la llei, els estatuts i els acords adoptats per l’Assemblea General.

La Junta Directiva d’una associació ha d’estar formada per un mínim de tres persones sòcies de l’entitat i han de tenir capacitat per a exercir llurs drets socials. D’aquestes tres, una ha de ser presidenta, l’altra secretaria i la tercera pot ser la tresorera, vicepresidenta, vocal 1, vocal 2,… o els càrrecs que es considerin oportuns. Des del CRAJ recomanem una Junta de 5-7 persones que siguin representatives de totes les membres de l’associació, és a dir, que sigui heterogènia.

Aquestes persones són escollides per l’Assemblea General o pel procediment electoral que s’estableixi en els estatuts i entren en funcions un cop hagin acceptat el càrrec pel qual han estat escollides. Aquesta acceptació s’ha de comunicar al Registre d’Associacions mitjançant un certificat emès per la secretaria de l’entitat amb el vistiplau de la presidència. De la mateixa manera, un cop aprovades les modificacions també s’han de comunicar a Hisenda, a través del Model 036; fer els canvis pertinents per poder operar la nova junta a l’entitat bancària on l’associació tingui el compte corrent; iniciar els tràmits d’obtenció del certificat digital si hi ha hagut un canvi en la presidència; i en definitiva, comunicar-ho a la resta d’organismes públics que puguin tenir les nostres dades.

En els estatuts també s’haurà de detallar quina és l’estructura interna de la Junta Directiva, el criteri a l’hora d’atribuir les competències entre les seves membres i el termini del seu mandat. Respecte a aquest últim punt, cal remarcar que la Junta té un govern limitat en el temps, que es pot determinar lliurement pels estatuts sempre que no se sobrepassi el límit establert per la llei, que queda fixat en un màxim de cinc anys, sense perjudici de la seva possible reelecció si no ho exclouen els estatuts.

Les persones de l’òrgan de govern han d’exercir els càrrecs gratuïtament, però tenen el dret al reemborsament de les despeses efectuades en compliment de les seves funcions, sempre que estiguin degudament justificades. A més, si alguna persona de l’òrgan de govern exerceix funcions de direcció o gerència, o d’altres que no siguin les ordinàries de govern de l’associació, pot ser retribuït sempre que tingui un contracte laboral. Tot i això, el nombre de persones que poden rebre qualsevol tipus de retribució no pot ser superior a la meitat de les persones que integren la Junta.

Deures de la Junta Directiva

Cal que l’òrgan de govern compleixi els deures que estableix la normativa i els propis estatuts: 

 • Custodiar els llibres, tenir-los actualitzats i guardar secret de les informacions confidencials relatives a l’associació, fins i tot després d’haver cessat del càrrec.
 • Ser coneixedores de tot el que succeeix dintre de l’associació i informar a les sòcies.
 • Assistir a les reunions, participar en les deliberacions i en l’adopció d’acords.
 • Garantir transparència i rendir comptes.
 • Convocar com a mínim, una Assemblea General a l’any, sis mesos després del tancament econòmic.
 • Vetllar perquè es compleixin les decisions de l’Assemblea General i actuar sempre en benefici de l’entitat.

En tot cas, són responsables dels danys que puguin causar a l’associació per incompliment de la llei o dels estatuts, o per actes o omissions negligents en l’exercici de les seves funcions. L’acció de responsabilitat es pot exercir contra les persones de la Junta fins a tres anys després del cessament del seu càrrec i la poden interposar tant sòcies com tercers.

Per altra banda, la llei permet que la Junta pugui delegar funcions, si els estatuts no ho prohibeixen, sense perdre-hi la responsabilitat. No obstant això, s’entén que només es poden delegar actes de gestió ordinària i, en cap cas, les facultats pròpies de caràcter polític i decisori ni les relacionades amb aquelles matèries que necessiten l’autorització o l’aprovació de l’Assemblea.

Per últim, la Junta pot cessar el seu càrrec per mort o declaració d’absència, per incapacitat, venciment del càrrec, renúncia, separació acordada per l’Assemblea General o qualsevol altra causa que estableixin els estatuts.

Si ja teniu clara la composició i els deures de la Junta Directiva, podeu consultar l’article que parla sobre l’Assemblea General, l’altre òrgan obligatori de les associacions!

Altres recursos d’interès

I si teniu dubtes o voleu més informació sobre l’òrgan de govern, us animem a demanar un assessorament escrivint-nos a info@crajbcn.cat o bé trucant al 93 265 52 17.

T'ha estat útil aquesta informació?

  POLÍTICA DE PRIVACITAT. De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), t'informem de:

  El responsable de les dades facilitades lliurement és el Consell de la Joventut de Barcelona (NIF V08825804), amb seu a l’Espai Jove La Fontana, carrer Gran de Gràcia, 190-192, Barcelona, telèfon 93 265 4736 i correu electrònic cjb@cjb.cat. En nom de l'organització tractem la informació que ens facilites amb la finalitat d'oferir el servei sol·licitat. D’acord amb els convenis de gestió cívica dels diferents serveis entre el Consell de la Joventut de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, aquests drets podran ser cedits total o parcialment a l’Ajuntament de Barcelona, amb el mateix objectiu d’activitat que regula el conveni de gestió. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal.

  Així mateix, t’informem que pots exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les teves dades i els de limitació i oposició al seu tractament tot adreçant-te a carrer Gran de Gràcia, 190-192, 08012, Barcelona (Barcelona), escrivint al correu dades@cjb.cat o reclamant a aepd.es.

  Accepto la Política de privacitat.