Drets d’imatge a l’entitat

Darrera actualització: 13 octubre 2022
Temps de lectura: 4 min.

Comparteix:

Cerca..
Filtra contingut
Tipus de contingut
Actualitat
Coneixement
Plantilles
Temàtiques

Aquest article forma part d’una sèrie d’articles sobre obligacions legals. Consulta la resta d’articles a ‘Obligacions legals de les associacions: tot el que cal saber’ (CRAJ). 

Una de les obligacions legals que les associacions heu de tenir en compte és demanar la cessió de drets d’imatge abans de publicar cap fotografia d’alguna persona. 

Legislació

D’acord amb la Llei orgànica 1/1982, es protegeix la pròpia imatge i la “captació, reproducció o publicació per fotografia, film, o qualsevol altre procediment, de la imatge d’una persona en llocs o moments de la seva vida privada o fora d’ells” es considera una intromissió. Aquest ús de la imatge d’algú sense consentiment pot ser denunciat fins al cap de quatre anys des que la persona afectada va poder exercir els seus drets. 

Igualment, la Constitució Espanyola recull en l’article 18.1 el dret fonamental de les persones físiques a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.

És per això que demanar a les persones fotografiades i/o gravades que cedeixin el seu dret d’imatge és important per evitar demandes legals, i encara més en els casos en què s’utilitzi la seva foto amb finalitats comercials o publicitàries. Aquesta cessió s’ha de realitzar sempre a través d’un document en el qual la persona fotografiada ha de donar el seu consentiment explícit a l’associació per fer ús de la seva imatge

En el cas d’un menor d’edat, segons l’article 7 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (…), en l’atorgament del consentiment cal diferenciar entre:

 • Si és major de 14 anys haurà de donar ell mateix el consentiment
 • En cas de menor de 14 anys serà el seu representant legal qui faci l’autorització. Si els progenitors estan separats, és obligatori el consentiment de tots dos sobre la publicació de dades personals i, per tant, també d’imatges en xarxes i plataformes públiques. Això afecta tant si la guarda i custòdia és compartida com si és exclusiva d’un progenitor.

Aplicació

Des del CRAJ us facilitem aquesta plantilla de sol·licitud de drets d’imatge amb la informació necessària per poder elaborar aquest document, tant per persones menors com majors d’edat. Caldrà que adapteu el document a les finalitats a què es destinaran les imatges, així com explicitar els mitjans de difusió o entorns on es publicaran les dades i les finalitats concretes de la difusió.

Tingueu en compte que estareu demanant dades personals (Nom, cognoms i DNI) i, per tant, caldrà que compliu també amb el Reglament General de Protecció de Dades (GDPR). 

Així doncs, siguin menors o adults, si no se cedeix de manera expressa i per escrit el consentiment a publicar imatges, no podreu distribuir-les per cap mitjà digital ni imprès. En aquest cas, l’opció que tindreu serà la de pixelar la seva cara, per tal de no ser identificable.

Excepcions

L’associació és responsable només d’allò que utilitzi com a entitat per als fins propis d’aquesta. És a dir, qualsevol imatge extreta dins del context de l’entitat per altres mitjans, no és responsabilitat de la Junta Directiva ni de l’associació en general.  

D’acord amb la Llei orgànica 1/1982, el dret a la pròpia imatge no impedeix:

 • La seva captació, reproducció o publicació per qualsevol mitjà, quan es tracti de persones que exerceixin un càrrec públic o una professió de notorietat o projecció pública i la imatge es capti durant un acte públic o en llocs oberts al públic.
 • La utilització de la caricatura d’aquestes persones, d’acord amb l’ús social.
 • La informació gràfica sobre un succés o esdeveniment públic quan la imatge d’una persona determinada aparegui com a merament accessòria.

En aquest sentit, no serà necessari el consentiment exprés de les interessades o representants legals per a la captació d’imatges quan aquestes tinguin caràcter accessori dintre de l’esdeveniment o quan les persones que hi apareguin no es puguin identificar.  Tot i això, en el cas de les persones menors d’edat, la seva imatge està especialment protegida i és preferible que no apareguin tampoc de manera accessòria a la imatge si no tenim la cessió dels seus drets d’imatge signada.

No obstant això, si alguna persona ens demana explícitament que no volen sortir a una fotografia, us recomanem esborrar-la per tal d’evitar possibles problemes legals.

En conclusió, i fora d’aquestes excepcions, és important recalcar que caldrà la cessió  expressa i per escrit del consentiment a publicar imatges en tots els altres supòsits.

Bones praxis

 • Tingueu cura i informeu-vos de qui de la vostra associació ha cedit els seus drets d’imatge i qui no.
 • Només publiqueu fotografies als mitjans de difusió validats en el permís de cessió dels drets d’imatge, que han de quedar ben especificats en el document d’autorització. Tingueu en compte que quan publiqueu una imatge, en molts casos, passa a ser propietat de la plataforma on l’esteu publicant i per això és important especificar-les.
 • Difoneu només aquelles fotos que expliquin i il·lustrin les activitats per les quals treballa l’entitat.
 • No compartiu imatges que es puguin malinterpretar. Quan publiqueu una foto a internet, qualsevol persona la pot utilitzar per a un ús inadequat. Per aquest motiu s’ha d’evitar publicar fotos que puguin atemptar contra la dignitat de les persones.
 • Eviteu donar dades personals acompanyant la imatge. Cada persona ha de poder decidir si vol ser etiquetada o no. 
 • Designeu una persona responsable de l’arxiu de fotos. És recomanable ordenar les fotos, tenir-les en un sol espai i controlar qui hi té accés.
 • Les autoritzacions són vigents fins al termini que s’hagi especificat en el document de cessió (un curs d’esplai, una activitat, un projecte…). Igualment, és recomanable renovar-la cada curs o any natural, sobretot en el cas dels esplais i agrupaments.

Altres recursos d’interès

Si teniu dubtes o necessiteu un cop de mà, poseu-vos en contacte amb nosaltres o demaneu-nos un assessorament gratuït escrivint a info@crajbcn.cat, trucant al 93 265 52 17 o per Telegram o WhatsApp.

T'ha estat útil aquesta informació?

  POLÍTICA DE PRIVACITAT. De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), t'informem de:

  El responsable de les dades facilitades lliurement és el Consell de la Joventut de Barcelona (NIF V08825804), amb seu a l’Espai Jove La Fontana, carrer Gran de Gràcia, 190-192, Barcelona, telèfon 93 265 4736 i correu electrònic cjb@cjb.cat. En nom de l'organització tractem la informació que ens facilites amb la finalitat d'oferir el servei sol·licitat. D’acord amb els convenis de gestió cívica dels diferents serveis entre el Consell de la Joventut de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, aquests drets podran ser cedits total o parcialment a l’Ajuntament de Barcelona, amb el mateix objectiu d’activitat que regula el conveni de gestió. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal.

  Així mateix, t’informem que pots exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les teves dades i els de limitació i oposició al seu tractament tot adreçant-te a carrer Gran de Gràcia, 190-192, 08012, Barcelona (Barcelona), escrivint al correu dades@cjb.cat o reclamant a aepd.es.

  Accepto la Política de privacitat.