Contractació de personal a l’entitat

Temàtiques: Fiscalitat
Darrera actualització: 21 juny 2018
Temps de lectura: 7 min.

Comparteix:

Cerca..
Filtra contingut
Tipus de contingut
Actualitat
Coneixement
Plantilles
Temàtiques

Les associacions són agrupacions de persones que s’uneixen de forma lliure i voluntària, sense afany de lucre i amb una finalitat comuna tant pot ser d’interès específic dels que l’han constituït com d’interès social general. El seu funcionament està basat majoritàriament en el treball que desenvolupen les persones voluntàries de la mateixa però, de vegades, si el volum de feina i de projectes és molt gran o específic, potser caldrà contractar alguna persona en règim de treballadora.

En el cas que les associacions desenvolupin una activitat econòmica, aquesta ha de ser accessòria o subordinada a les finalitats socials, i si n’obtenen beneficis, es destinen als fins de l’associació. La finalitat principal de l’associació, doncs, no és dur a terme exclusivament una activitat econòmica.

Obligacions i conceptes claus

Tot i que les associacions no estan subjectes a l’Impost de la Renta de les Persones Físiques (IRPF) perquè són persones jurídiques, sí que estan obligades al compliment de determinades obligacions relacionades amb la seva condició de pagadores dels sous de les persones treballadores i de les factures dels serveis professionals. Caldrà que l’entitat facin determinats ingressos a l’Agència tributària per a la quantitat d’IRPF que consta a les factures o nòmines. Més endavant es detalla el procediment.

Abans d’explicar el procés que cal seguir per contractar a algú, ens hem de plantejar quin tipus de vinculació tindrem amb aquesta persona: Vinculació Mercantil o Vinculació Laboral.

La vinculació mercantil

És aquella que hi ha entre l’associació i una persona professional, generalment en condició d’autònom, que desenvolupa una ‘tasca concreta’ remunerada per a l’entitat però on no existeix una dependència directa de la persona treballadora amb l’entitat que el contracta (com per exemple un ponent o un tallerista). Es podria dir que tant l’entitat com el professional estan al mateix nivell, és una relació entre ‘iguals’. Es contracten els serveis específics i per un temps definit de la persona a la que se li paga la factura.

En el cas que tingueu dubtes sobre com iniciar-se en el món dels autònoms/es i l’emprenedoria, podeu consultar la pàgina de l’Ajuntament de Barcelona en relació a Emprenedoria de joves, així com sol·licitar una assessoria en aquests temes.

Què ha de constar en la factura?

A continuació desglossarem què ha de constar a les factures emeses pels professionals autònoms, ja que és la figura jurídica més habitual amb la que les entitats socials mantenen més relació atès que et permet poder optar als seus serveis de forma intermitent en funció de les necessitats de l’entitat:

Rètol on s’especifiqui el mot ‘FACTURA’.

 • Data i número
 • Informació bàsica de qui emet la factura. En el cas d’autònoms/es ha de constar el NOM, COGNOMS, DOMICILI, DNI.
 • Informació bàsica de qui rep la factura: NOM i COGNOMS o RAÓ SOCIAL, NIF, CIF o DNI, DOMICILI.
 • Descripció dels serveis o operació per la qual s’emet aquella factura.
 • L’import desglossat sense l’IVA (actualment 21%, 11 o 4%) i el total amb l’IVA inclòs.
 • A més, també s’ha de descomptar l’IRPF (15%). Aquest import el retornaran les entitats contractants amb les quals l’autònom facturi i elles seran qui s’encarreguin d’ingressar-ho en les seves declaracions.

Podeu utilitzar la ‘Plantilla de factura’ (CRAJ) per tal d’elaborar-ne.

Requisits per part de l’entitat: En el cas de relació mercantil només ha de pagar la factura que el professional li emet (paga factura amb IVA) i només caldrà ingressar l’import de l’IRPF per la persona professional.

Factura= Base + IVA (21%) Retenció IRPF (actualment el 15%), comprovar-ho sempre abans de realitzar la factura.

La Vinculació Laboral

És la relació laboral que hi ha entre una entitat i un treballador/a quan ja existeixen un seguit de tasques i prestació de servei que es desenvolupa dins d’una jornada laboral, amb un contracte de treball, sota la organització i direcció de l’entitat i a canvi d’una retribució. salari. Pot ser a temps complert o parcial.

El responsable de la gestió del personal ha de lliurar a la representació legal dels treballadors/es una còpia bàsica dels contractes formalitzats per escrit i les seves pròrrogues.

Tipus de contractes laborals

Existeixen molts tipus de contractes, abans de contractar algú, cal tenir clarificat quin tipus de contracte es podrà oferir en funció del temps que necessitem dels seus serveis:

Tipologia de contractes vigents (segons el Real Decret Llei, de 28 de febrer, de mesures urgents pel foment de la ocupació i la contractació indefinida)

 • Contractes indefinits: No s’estableixen límits de temps en la prestació dels serveis en la durada del contracte. Es pot realitzar a jornada complerta, parcial o per la prestació de servies fixes discontinus.
 • Contractes de durada determinada: Aquell contracte que té per objectiu l’establiment d’una relació laboral entre empresari i treballador per un temps determinat. Es pot celebrar a jornada complerta o parcial.
 • Contractes de durada determinada per circumstàncies de la producció: Es concerten per poder atendre circumstàncies del mercat, acumulació de tasques o excés de comandes, tot i tractar-se de l’activitat normal de l’empresa. També es pot utilitzar per una primera experiència professional, primera ocupació jove, per aturats menors de 20 anys i sense experiència professional.
 • Contractes de durada determinada per obra o servei: Té per objectiu la realització d’obres o serveis amb autonomia pròpia dels de l’activitat de l’empresa i amb una execució, que és limitada en el temps i és en principi d’una durada incerta. En cap cas pot tenir una durada superior a tres anys.
 • Contractes de durada determinada per interinatge: Pretén poder substituir a treballadors amb dret a reserva del lloc de treball o per cobrir temporalment un lloc de treball durant el procés de selecció o promoció per la seva cobertura definitiva.
 • Contractes per la formació i l’aprenentatge: Contracte destinat a afavorir la inserció laboral i la formació de les persones joves amb un règim d’alternança d’activitat laboral retribuïda en una empresa amb activitat formativa rebuda en el marc del sistema de formació professional per la ocupació o el sistema educatiu.
 • Contracte en pràctiques: Pretén que el treballador obtingui la pràctica professional adequada al nivell d’estudis cursats. Es podrà concertar amb aquells que tinguin un títol universitari o de formació professional de grau mitjà o superior que els habiliti per l’exercici de l’activitat professional a realitzar i que no hagin passat més de cinc anys des de la finalització dels estudis. La seva durada pot oscil·lar entre els 6 mesos i els 2 anys.

Es poden descarregar els diferents models de contracte. També depenent de la tasca que es desenvolupi, es poden afegir algunes clàusules més concretes.

Procés de contractació

Les obligacions pròpies de l’entitat per a poder contractar personal són les següents:

– Inscriure’s com a entitat amb un número propi per a donar-se d’alta al Registre de la Seguretat Social (model TA6), portant a la Tresoreria General de la Seguretat Social els Estatuts de l’entitat, amb el CIF, un model 036 i personar-se qui exerceix la presidència acreditant que ho és amb un certificat.

– Donar d’alta al treballador a la Seguretat Social. MOLT IMPORTANT!! Això s’ha de fer sempre abans que s’inici la relació laboral.

– Durant el transcurs dels següents 30 dies d’inscriure l’entitat al Registre de la Seguretat Social amb el TA6, l’entitat ha de comprar un ‘Llibre de Visites‘ al Ministeri de treball i assumptes socials, per si alguna vegada té una inspecció. Aquest tràmit només es realitza un cop, la primera vegada que contracti a algú.

– Fer el contracte de treball i comunicar-ho a l’Oficina del Treball de la Generalitat.

Mensualment, l’entitat haurà de recaptar les quotes de cotitzacions tant de treballadors com de la pròpia empresa, aquesta quantia corresponent al document (TC1) i ingressar-les a la Tresoreria General de la Seguretat Social i recaptar la retencions de l’impost IRPF.

– A part, trimestralment l’empresa haurà d’ingressar les retencions de IRPF. Aquest és un impost que grava les rendes obtingudes per a persones físiques. Per a realitzar l’ingrés de les retencions s’haurà de complementar el model 110, de 1 al 20 d’abril, juliol, octubre i gener. El model 190 (resum anual) del 1 al 20 de gener. I pagar la quantia corresponent a Hisenda Pública.

Salari brut sencer = Salari base (segons conveni col·lectiu del sector) + Aportació a contingències comuns + Aportació a Accidente de treball i Malaltia professional + Aportació a Atur + Aportació Formació professional + Aportació Fons de Garantia salarial + Cotització addicional hores extraordinàries + possible prorrata pagues extraordinàries.

Liquidacions a realitzar

Totes les organitzacions que tinguin persones treballadores estan obligades a ingressar la cotització corresponent i a retenir l’IRPF pertinent de la persona treballadora i ingressar-la a Hisenda.

 • Cotitzacions de Seguretat Social: L’organització descomptarà als seus treballadors les retribucions corresponents i les ingressarà a la tresoreria de la Seguretat Social (tan les retencions de les persones treballadores com les corresponents a la pròpia organització) dins del mes següent de la seva meritació. Si l’organització incompleix el plaç o la prestació dels documents, suposa una infracció que està penalitzada amb diferents recàrrecs. La liquidació i ingrés de les quotes al règim general de la Seguretat social, es duen a terme mitjançant els models TC2, TC1 i TC2 abreujat. La liquidació i ingrés de les quotes té una periodicitat mensual. A continuació es detalla cada un d’aquests models:
  • Model TC1: És on es reflecteixen les quotes corresponents a l’empresa i als treballadors. Es calculen conjuntament i es determina l’import per ingressar. L’ingrés de les quotes s’efectuarà a les entitats bancàries dins del mes següent a la liquidació (a nom de la Tresoreria General de la Seguretat Social) que lliuraran un exemplar segellat.
  • Model TC2: Es tracta de la relació nominal dels treballadors amb les seves bases de cotització, inclou també la relació de treballadors amb dret a bonificació i/o reducció.
 • Impost de la Renta de les Persones Físiques: Així mateix, estan obligats a retenir a compte de l’IRPF uns determinats percentatges que s’han de descomptar i liquidar amb els organismes corresponents com són les cotitzacions al règim general de la Seguretat Social i les retencions a compte de l’IRPF. Podeu ampliar la informació en l’article ‘L’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), gestió i declaració’ (CRAJ).

Altres recursos d’interès

Si teniu dubtes o necessiteu un cop de mà, poseu-vos en contacte amb nosaltres o demaneu-nos un assessorament gratuït escrivint a info@crajbcn.cat, trucant al 93 265 52 17 o per Telegram o WhatsApp.

Aquest article té una finalitat merament divulgativa sobre determinats aspectes fiscals. En aquest sentit, el present document comprèn informació i comentaris de caràcter general que no constitueixen un assessorament jurídic de cap mena. El CRAJ no assumeix cap compromís d’actualització o revisió del seu contingut ni de l’exactitud, veracitat o correcció de la informació. 

T'ha estat útil aquesta informació?

  POLÍTICA DE PRIVACITAT. De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), t'informem de:

  El responsable de les dades facilitades lliurement és el Consell de la Joventut de Barcelona (NIF V08825804), amb seu a l’Espai Jove La Fontana, carrer Gran de Gràcia, 190-192, Barcelona, telèfon 93 265 4736 i correu electrònic cjb@cjb.cat. En nom de l'organització tractem la informació que ens facilites amb la finalitat d'oferir el servei sol·licitat. D’acord amb els convenis de gestió cívica dels diferents serveis entre el Consell de la Joventut de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, aquests drets podran ser cedits total o parcialment a l’Ajuntament de Barcelona, amb el mateix objectiu d’activitat que regula el conveni de gestió. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal.

  Així mateix, t’informem que pots exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les teves dades i els de limitació i oposició al seu tractament tot adreçant-te a carrer Gran de Gràcia, 190-192, 08012, Barcelona (Barcelona), escrivint al correu dades@cjb.cat o reclamant a aepd.es.

  Accepto la Política de privacitat.