Tècnic/a de suport de l’Àrea de Projectes – Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

Es torna a convocar una plaça laboral per cobrir una vacant de tècnic/a de suport de l’Àrea de Projectes

Descripció

El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament és una entitat municipalista formada per 310 ajuntaments i altres ens supralocals que destinen una part del seu pressupost a finançar accions de cooperació al desenvolupament. La missió del Fons és promoure, articular, defensar i contribuir a la millora de la cooperació al desenvolupament que executa el municipalisme català, per articular la solidaritat local amb d’altres municipis i pobles del món, i assolir dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.

El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament s’encarrega que els recursos econòmics que aporten els socis per a l’execució de projectes de cooperació al desenvolupament, arribin a l’entitat o institució que executa el projecte.

L’Àrea de Projectes del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament s’encarrega de rebre, revisar i validar la justificació econòmica dels projectes en nom de tots els ajuntaments socis que hi han aportat recursos econòmics.

La persona escollida, donarà suport a l’Àrea de Projectes del Fons Català, desenvoluparà fonamentalment tasques relacionades amb la revisió d’informes de justificació econòmica presentats per les entitats executores dels projectes i donarà suport al circuit de justificació de les aportacions econòmiques dels socis del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per al finançament de projectes de cooperació.

Data límit de presentació: 23 de setembre de 2022

Adreça electrònica on fer l’enviament: curriculum@fonscatala.org

Referència de la plaça: Tècnic/a àrea de projectes

Funcions

La persona seleccionada durà a terme:

 • Suport al procés de planificació i seguiment de les justificacions als socis (recollida i registre de dades, recepció i organització de documentació, etc.).
 • Suport al procés de revisió dels informes presentats per les entitats executores dels projectes (revisió d’informes narratius i econòmics, gestió de reclamacions que convinguin per a cada projecte i entitat executora).
 • Suport a l’elaboració d’informes de seguiment i/o finals dels projectes aprovats pel Fons Català per presentar als socis finançadors.
 • Preparació de la documentació de justificació dels projectes per presentar als socis finançadors.
 • Organitzar, arxivar i classificar documentació.
Requisits
 • Experiència en gestió de subvencions de cooperació al desenvolupament.
 • Experiència en l’àmbit del seguiment i la justificació econòmica de projectes de cooperació al desenvolupament.
 • Coneixements d’ofimàtica avançats, en tractament de text i full de càlcul.
 • Expressió oral i escrita fluida.
 • Coneixement oral i escrit de la llengua catalana del nivell C de la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya o equivalent.
 • Idiomes: domini oral i escrit de l’anglès i francès.
 • Capacitat de treball sota pressió i capacitat de treballar en equip.

Les candidatures que no compleixin amb aquests requisits seran desestimades.

Es valorarà
 • Coneixements del funcionament administratiu de les administracions locals.
Condicions de la plaça
 • Dedicació exclusiva, jornada completa.
 • Contracte indefinit, amb període de prova de 2 mesos.
 • Incorporació: a partir del mes d’octubre de 2022.
 • Ubicació a Barcelona, oficines del Fons Català (amb possibilitat de fer teletreball si les circumstàncies ho permeten).
 • Salari: 31.000 euros bruts anuals.
Informació requerida

Les persones interessades han d’enviar per correu electrònic el seu currículum a curriculum@fonscatala.org fent constar la referència: “Tècnic/a àrea de projectes” abans del 23 de setembre del 2022.

Es contactarà amb les persones candidates preseleccionades per fer una entrevista. En cas de no rebre resposta durant els 15 dies posteriors al tancament de la convocatòria es considerarà desestimada la candidatura.

Data

Divendres 23 setembre 2022
Realitzat!
Totes les temàtiques

Organitzador

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
Tel
934 122 602
Email
fonscatala@fonscatala.org
Web
https://www.fonscatala.org/ca