Tècnic/a de justificacions econòmiques – Associació ProHabitage

Entitat

Prohabitatge és una entitat sense afany de lucre i independent, fundada l’any 1999, que persegueix prevenir i erradicar l’exclusió residencial i el sensellarisme a Catalunya des d’una perspectiva de gènere i de drets humans. L’entitat disposa de programes d’inclusió residencials propis amb el propòsit de possibilitar l’accés a un habitatge digne i adequat a les persones i famílies que pateixen d’exclusió o vulneració residencial, i en especial a aquelles degudes a raons de gènere.

Descripció general

El/la tècnic/a de justificacions econòmiques, en dependència de la Directora d’Administració i Finances, realitza les justificacions econòmiques dels projectes atorgats a Prohabitatge i finançats per administracions públiques o altres tipus d’entitats, com fundacions privades. A més, manté interlocució a nivell tècnic amb les diferents parts implicades en els projectes, ja sigui clients finançadors, personal tècnic de l’entitat i Directora d’Administració i finances i altres membres d’aquesta àrea.

Funcions

* Realitzar les justificacions econòmiques de projectes finançats per administracions públiques o altres tipus d’entitats, com fundacions privades:

 • Llegint la normativa o documentació vinculada a cada convocatòria (Ordre, Resolució, etc.) per a conèixer el seu contingut detallat i poder-ne planificar i realitzar el seguiment i justificació.
 • Liderant tot el procés de justificació des d’un inici, tot planificant i elaborant el calendari per a la justificació de les diferents convocatòries, ja siguin subvencions, convenis, contractes o licitacions, un cop atorgades a Prohabitatge.
 • Recopilant tota la documentació i informació de despesa de cada projecte des del seu inici, per a la seva justificació periòdica i final, garantint en tot moment la correcta imputació d’acord amb les normes de justificació i les directrius internes de l’entitat.
 • Obtenint del programa de gestió (A3) tota informació comptable necessària per a dur a terme la justificació econòmica.
 • Fent el seguiment pressupostari dels diferents projectes., resultant el seu compliment o desviacions de les que alerta.
 • Mantenint-se alerta, subscrivint-se si escau, a la publicació de notes d’aclariment sobre les diferents convocatòries.
 • Elaborant documentació com a suport als tancaments de costos/despeses amb la periodicitat que es determini i ajustant-se a les dates de tancament.
 • Elaborant les justificacions econòmiques, memòries finals o intermèdies de les diferents convocatòries, complint escrupolosament els terminis fixats, incorporant-hi la documentació econòmica que escaigui, amb els formularis normalitzats requerits per cada client finançador.
 • Donant resposta als requeriments de les justificacions presentades.
 • Preparant la documentació necessària per a auditories o intervencions econòmiques per parts dels finançadors.
 • Registrant al programa de gestió les aportacions a l’ús de l’habitatge i subministraments de les persones usuàries en aquells projectes que així ho contemplin.
 • Elaborant, formulant i revisant, si escau, informació econòmica dels projectes i informes de seguiment per a la Directora d’Administració i Finances.
 • Donant suport en els tancaments trimestrals i anuals i en l’auditoria anual de l’entitat.
 • Proposant si escau modificacions o millores en el procés intern de justificació econòmica.

* Mantenir interlocució a nivell tècnic amb les diferents parts implicades en els projectes:

 • Duent la interlocució quotidiana amb els clients finançadors per a la gestió econòmica dels diferents projectes, resoldre dubtes i incidències i/o respondre requeriments vinculats a la justificació econòmica.
 • Participant en reunions, sessions de treball o similars organitzades pels finançadors per donar informació sobre diferents projectes, el seu funcionament i la seva justificació.
 • Informant pertinentment i puntual la Directora d’Administració i Finances, amb qui treballa estretament.
 • Col·laborant estretament amb el personal tècnic assignat als diferents projectes, mantenint-hi reunions de planificació i programació, establint mecanismes de coordinació, conscienciant sobre la importància d’un acurat seguiment i traspàs de la informació, i perseguint, en el seu cas, la transmissió d’aquestes dades.
 • Coordinant-se amb les altres persones de l’àrea d’administració i finances, especialment les que duen la comptabilitat i tresoreria dels diferents projectes.

* Dur a terme altres tasques vinculades amb la posició de tècnic/a:

 • Assistint a formacions, jornades, conferències o similars sobres qüestions d’interès per l’entitat i/o que poden afectar les seves àrees de responsabilitat.
 • Mantenint-se actualitzat/da sobre nous recursos relacionats amb la justificació econòmica, procediments administratius i/o normativa comptable.
 • Fent l’arxiu de tota la documentació, ja sigui en format físic o informàtic .
 • Garantint la confidencialitat de la informació gestionada a l’entitat, especialment la relacionada amb les persones usuàries.
 • Seguint les recomanacions de seguretat i prevenció de riscos laborals.
Competències requerides
Competències bàsiques i tècniques
 • Coneixements de la normativa general de subvencions, procediments administratius i de les específiques de les administracions locals, autonòmiques, estatals, Fons Social Europeu, fundacions privades i d’altres entitats.
 • Domini dels procediments de justificació econòmica de tot tipus de convocatòries, ja siguin subvencions, convenis, contractes o licitacions.
 • Bons coneixements de comptabilitat.
 • Coneixements avançats del paquet office, especialment d’Excel.
 • Dominar les plataformes virtuals de tràmits de les administracions i altres clients finançadors.
 • Coneixements de programes de gestió (A3, SAP, TAAF, etc.)
 • Dominar les llengües catalana i castellana.
Competències transversals
 • Compromís amb l’organització: capacitat per acceptar com a propis la missió, la visió, els valors i objectius de l’organització, més el desig de pertànyer-hi i la disposició a esforçar-se en benefici de l’entitat.
 • Organització i planificació: capacitat per definir, ordenadament i metòdica, les fases, processos, activitats i els terminis, així com de valorar els recursos necessaris per realitzar les funcions encomanades. També inclou la capacitat per avaluar i fer seguiment de la seva feina.
 • Autonomia: capacitat de dur a terme les funcions i tasques inherents a la posició que ocupa, tot abordant els potencials problemes o incidències amb maduresa, confiança, responsabilitat, seguretat i sense necessitat de supervisió constant.
 • Adaptabilitat: habilitat d’adaptar-se, cercar i aplicar respostes àgils i eficaces, en diferents i variades situacions, entorns i amb persones, responsabilitats i tasques canviants, integrant el canvi de manera positiva i constructiva.
 • Responsabilitat: execució eficaç i eficient de la feina per a l’assoliment dels objectius i resultats previstos de l’organització, demostrant capacitat per pensar i actuar eficaçment, assumint les pròpies accions i prenent decisions oportunes, aportant idees i/o metodologies per millorar la feina. Inclou també alt nivell de responsabilitat amb la feina i amb el compliment dels terminis de tancament i presentació de justificacions tant internes com a organismes externs a l’entitat.
 • Relació interpersonal i treball en equip: capacitat d’establir vincles de respecte i confiança, basada en l’empatia, amb la resta de professionals tant dels diferents àmbits l’entitat com dels clients finançadors, mantenint una actitud assertiva en les relacions. Treballant també de forma cooperativa i coordinada, compartint informació i oferint i rebent ajuda quan s’escau, per assolir els objectius comuns de l’organització.
 • Comunicació: expressar i presentar les pròpies idees i entendre les dels altres de manera clara i efectiva. Demostrar capacitat per a fer un bon raonament. Utilitzar l’escolta activa, la reformulació i altres tècniques.
 • Pensament analític i crític: capacitat per identificar i comprendre una situació o problema complex i no evident, essent capaç d’interrelacionar els seus comportaments i reconèixer les causes i les seves implicacions. Establir interrelacions i vincles causals entre situacions i/o problemes que aparentment no estan connectats.
 • Disposició a l’aprenentatge: habilitat i disposició per adquirir i aplicar noves competències, valorant-les com una oportunitat de desenvolupament personal i professional.
 • Situar-se en el context: capacitat per identificar, avaluar i comprendre les característiques, els requeriments, les normes de cada situació que viu l’organització i l’entorn, amb l’objectiu d’assolir un òptim compliment de les responsabilitats i funcions.
Requisits formatius i d’experiència
 • Formació reglada: Estudis universitaris (preferentment ADE, Econòmiques o Ciències Empresarials) o Cicle Formatiu de Grau Superior d’Administració i Finances. Es valoraran altres titulacions si es compta amb experiència mínima de 3 anys en àrea de justificacions econòmiques de subvencions, licitacions, convenis i contractes.
 • Experiència: en realització de justificacions econòmiques (cicle de vida complet, des de la sol·licitud fins a la justificació, incloent-hi gestió i resposta de requeriments, inspeccions i/o intervencions per part del client finançador). Mínim 2 anys.
Condicions laborals
 • Jornada laboral: 38,5 hores setmanals.
 • Horari: De 8 h a 17 h de dilluns a divendres, amb flexibilitat horària d’acord amb els calendaris anuals de lliurament de justificacions.
 • Contracte: indefinit, amb 3 mesos de període de prova.
 • Sou: entre 20.000 i 25.000 euros bruts/any en funció de l’ajust competencial al perfil
 • Lloc de treball: Barcelona, seu central de Prohabitatge.
 • Data d’incorporació prevista: juny/juliol 2022
Candidatura

Tramesa de CV, fins el XX de maig, a l’adreça electrònica peplozano@kiteprojects.net

Data

Diumenge 15 maig 2022
Realitzat!
Totes les temàtiques

Organitzador

Associació Prohabitatge
Tel
934 534 019
Email
prohabitatge@prohabitatge.org
Web
http://www.prohabitatge.org/ca/