Tècnic/a d’afers internacionals i dinamització de campanyes – La Plataforma per la Llengua

Enviar CV’s a seleccio@plataforma-llengua.cat fins el 30 de setembre del 2021.

La Plataforma per la Llengua és l’ONG del català. Una entitat dinàmica i en constant evolució que des de fa 25 anys treballa per promoure el català com a eina de cohesió social als diferents territoris de parla catalana i en diversos àmbits.

La Plataforma per la Llengua requereix incorporar un tècnic/a d’afers internacionals i dinamització de campanyes sobre la situació i la projecció del català internacionalment.

Perfil
 • Capacitat de redactar, llegir i parlar de forma fluïda en anglès (nivell C1 o equivalent).
 • Grau o llicenciatura.
 • Formació o experiència laboral en algun dels àmbits com les relacions internacionals, les institucions europees, la projecció exterior de la llengua i la cultura catalanes, etc.
 • Capacitat d’iniciativa i de treballar de manera autònoma.
 • Capacitat i experiència de treball en equip.
 • Aptituds de comunicació i síntesi per adreçar un missatge complex a un públic determinat.
 • Capacitat de síntesi i d’assimilació d’un gran volum d’informació.
 • Capacitat d’organització i de treballar en tasques simultànies.
 • Bona redacció escrita en català (nivell C1 o equivalent).
 • Capacitat de parlar en públic de manera efectiva en català i en anglès, en contextos com debats, xerrades, conferències i/o col·loquis.
 • Capacitat de programar tasques, plantejar i supervisar projectes i treballar per objectius.
 • Interès i motivació per millorar la situació de la llengua i de la cultura catalanes.
 • Coneixements d’ofimàtica (Windows, Access, Excel, PowerPoint…).
 • Coneixements estadístics per fer recomptes d’informació i dades i elaborar gràfics estadístics (es valorarà Excel i SPSS o altres programes).
 • Flexibilitat horària i disponibilitat per treballar algun cap de setmana i per desplaçar-se.
Es valorarà
 • Capacitat de redactar, llegir i parlar de forma fluïda en francès (nivell C1 o equivalent).
 • Llicenciatura/grau de ciències polítiques, dret, relacions internacionals, sociologia, lingüística, etc.
 • Màsters i/o estudis de lingüística, política lingüística, relacions internacionals, diplomàcia, gestió cultural, etc.
 • Coneixement de l’Administració pública i el seu funcionament.
 • Coneixements sobre legislació lingüística, dret constitucional, estatutari i Unió Europea, tant del català com d’altres llengües europees, així com coneixement i experiència en la gestió d’ajuts públics europeus.
 • Domini d’altres llengües (italià, alemany, portuguès…).
Tasques a realitzar

La persona seleccionada haurà de dur a terme estudis sobre la situació del català a nivell internacional amb l’objectiu de poder-los fer públics i així incidir en la sensibilització de la societat en general. També haurà de desenvolupar campanyes per afavorir l’impuls del català en l’àmbit internacional i en les institucions europees, el reconeixement oficial en les diverses instàncies, l’acompliment dels compromisos internacionals i interns de l’Administració, etc. Així mateix, haurà de dinamitzar i promoure les relacions amb altres entitats i institucions de promoció de la diversitat lingüística d’àmbit internacional. Podem destacar les tasques següents:

 • Dinamització i coordinació de campanyes sobre el català en àmbits internacionals, especialment en les institucions europees.
 • Treball de camp sobre la situació del català en l’àmbit internacional.
 • Recerca, investigació i tractament de dades per estudis sobre el català a nivell internacional.
 • Redacció i elaboració d’estudis, projectes i informes.
 • Organització d’accions sobre normalització lingüística en àmbits internacionals.
 • Redacció d’articles i notes de premsa.
 • Organització i realització de conferències i xerrades sobre les campanyes i estudis elaborats.
 • Coordinació del voluntariat per a campanyes concretes.
 • Participar en la dinàmica del dia a dia de l’entitat i en les tasques tècniques que es distribueixin a l’àrea (participació en l’organització d’esdeveniments, atenció telefònica, etc.).
S’ofereix
 • Treball en un entorn dinàmic.
 • Jornada laboral: 30-40 hores amb certa flexibilitat horària.
 • Retribució: 18.000-24.000 € bruts anuals en funció del perfil del candidat (12 pagues anuals).
 • Període: interinitat amb reserva de lloc de feina.
 • Segons l’experiència i els coneixements de la persona seleccionada, es preveu valorar el reajustament d’algunes de les tasques assignades.

Aquells que estigueu interessats/des, feu-nos arribar el currículum vitae i una carta de presentació on s’expliqui la idoneïtat per cobrir la plaça convocada a seleccio@plataforma-llengua.cat, tot indicant la referència “tècnic internacional”.

Data

Dijous 30 setembre 2021
Realitzat!
Totes les temàtiques

Organitzador

Plataforma per la Llengua
Tel
933 211 803
Email
info@plataforma-llengua.cat
Web
https://www.plataforma-llengua.cat/