Subvencions per a la realització de consultories per a empreses o entitats culturals

Convoca

Generalitat de Catalunya – Departament de Cultura – Institut Català de les Empreses Culturals

Termini de presentació

27/03/2023

Descripció

L’objecte d’aquesta línia de subvencions és la concessió de subvencions per a la realització de consultories per a empreses, tant persones físiques com jurídiques, i entitats dels àmbits de les arts escèniques, de les arts visuals, editorial, musical, l’audiovisual i de la cultura digital, en les modalitats següents:

 • Modalitat de consultoria específica
 • Modalitat de consultoria preferent, amb cinc modalitats segons l’objecte:
  a) Els plans d’anàlisi i les estratègies per al desenvolupament de públics. El pla ha de contenir el diagnòstic, la planificació de les estratègies i els indicadors per crear i desenvolupar públics culturals.
  b) La internacionalització, tant de les estructures empresarials com dels productes o dels serveis que s’ofereixen.
  c) Els estudis adreçats a reduir l’impacte ambiental de l’organització o de l’activitat, com ara els plans de sostenibilitat ambiental, els estudis per a la prevenció i millora de la gestió dels residus, els estudis d’eficiència energètica, els estudis de comunicació ambiental, etc.
  d) L’elaboració d’un pla estratègic general de l’empresa o entitat. Queden exclosos d’aquesta submodalitat de consultoria els plans estratègics parcials que només incloguin estratègies sobre un àmbit determinat de l’empresa o entitat (la comunicació, la digitalització, etc.).
  e) Els plans d’accessibilitat comunicativa, de continguts, d’activitats i de serveis, amb les eines i les mesures a seguir per assolir la seva implementació per a totes les diversitats de població.  El pla ha de contenir el diagnòstic, la planificació de les accions a fer, els experts que treballaran coordinadament amb la persona responsable d’accessibilitat del projecte del sol·licitant i els indicadors que permetin el seguiment del plaEs pot requerir al sol·licitant que canviï la modalitat de la consultoria triada, si no s’ajusta al seu objecte, però s’adequa al de l’altra modalitat.

La consultoria cultura, ja sigui específica o preferent, s’ha de dur a terme mitjançant la contractació de serveis professionals externs de consultoria i ha d’incloure una definició de l’estratègia i de les accions necessàries per assolir els objectius establerts, i també una planificació de les accions en el temps.

No s’admeten sol·licituds en qualsevol de les modalitats anteriors que tinguin un objecte substancialment igual que el de les consultories per a les quals a la persona sol·licitant li hagi estat concedit un ajut de l’Institut Català de les Empreses Culturals durant els tres anys anteriors al de concessió de l’ajut objecte d’aquestes sol·licituds, o quan aquell ajut hagi estat concedit, en el termini indicat, a una persona jurídica en el capital social de la qual la persona sol·licitant participi en més d’un 15% o quan aquesta darrera participi en la decisió dels òrgans de govern de la persona jurídica d’una manera directa o indirecta.

Les subvencions que es concedeixen d’acord amb aquestes ajudes tenen la consideració d’ajuts de minimis.

Bases

Data

Dilluns 27 febrer 2023 - Dilluns 27 març 2023
Realitzat!

Labels

Subvenció i ajuts públics
Totes les temàtiques