Convocatòria per a la modernització i la gestió sostenible de les infraestructures d’arts escèniques i musicals amb càrrec als Fons Next Generation UE

Convoca

Generalitat de Catalunya – Departament d’Acció Exterior i Govern Obert

Termini de presentació

De l’11/01/2022 al 14/02/2022

Descripció

Aquesta línia de subvencions té per objecte la transformació, la modernització i la gestió sostenible de les infraestructures dels equipaments escènics i musicals ubicats a Catalunya.  

Aquestes subvencions es financen mitjançant recursos derivats de l’instrument europeu de recuperació Next Generation EU, per mitjà del mecanisme de recuperació i resiliència que estableix el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021. 

L’objectiu d’aquest projecte és modernitzar les infraestructures dels equipaments escènics i musicals del territori i fer sostenible la seva gestió, desenvolupant la mesura que es preveu en la inversió número 2, relativa a la dinamització de la cultura al territori.     

L’objecte d’aquestes bases és la concessió de subvencions per contribuir al finançament d’inversions o despeses orientades a la modernització digital i que promoguin la sostenibilitat ambiental en infraestructures d’arts escèniques (teatre, dansa i circ) i musicals ubicades a Catalunya.  

Es poden atorgar subvencions d’acord amb les modalitats següents:  

a) Equipaments de titularitat i gestió pública o privada amb una programació professional estable en arts escèniques i música.

b) Equipaments de titularitat pública o privada i de gestió privada amb una programació professional estable d’arts escèniques.

c) Equipaments de titularitat i gestió privada amb una programació professional estable de música en viu de caràcter professional. En queden excloses les discoteques i sales de ball.

d) Altres espais, tant públics com privats, amb una programació professional o no professional: espais d’assaig, centres de creació i producció i equipaments amb una programació no professional que duguin a terme la totalitat o la major part de la seva activitat en l’àmbit de les arts escèniques i de la música.

Persones beneficiàries:  
  • Poden optar a la modalitat a) de la base 1.2: els ens locals i les entitats de dret públic o privat adscrites o dependents dels ens locals.   
  • Poden optar a les modalitats b) i c) de la base 1.2: les empreses privades, tant persones físiques com jurídiques, i les entitats privades sense finalitat de lucre.  
  • Poden optar a la modalitat d) de la base 1.2: els ens locals i les entitats de dret públic o privat adscrites o dependents dels ens locals, les empreses privades, tant persones físiques com jurídiques, i les entitats privades sense finalitat de lucre.  

L’import de les subvencions és, com a màxim, del 80% de la despesa subvencionable de les actuacions, amb un màxim de 200.000,00 euros. L’import mínim que es pot sol·licitar és de 4.000,00 euros. 

Les inversions o despeses de les actuacions objecte de subvenció s’han de realitzar des de la data de publicació de la convocatòria i fins el 31 de desembre del 2022. 

Bases

Data

Dilluns 14 febrer 2022

Més informació

Llegir més

Labels

Subvenció i ajuts públics
Totes les temàtiques
Inscriu-te!