Subvencions a projectes d’activitats commemoratives, de recerca i de difusió de la memòria democràtica

Convoca

Generalitat de Catalunya – Memorial Democràtic

Termini de presentació

05/04/2023

Descripció

Donar suport a activitats culturals, commemoratives, pedagògiques, de recerca i de difusió de la memòria democràtica, relacionades amb la temàtica pròpia de la institució (la Segona República, la Guerra Civil, l’exili, la deportació, la repressió, la resistència i la construcció de la societat democràtica) vinculades a Catalunya. Les actuacions que poden ser objecte de subvenció han de correspondre a un dels àmbits següents:

a) Àmbit 1. Actuacions commemoratives d’esdeveniments o bé actuacions d’homenatge a persones físiques i/o jurídiques que s’hagin significat pel seu compromís amb la lluita per la defensa i el restabliment de les llibertats i la democràcia.

b) Àmbit 2. Actuacions de difusió i formació: inclourà l’organització de congressos, seminaris, exposicions, productes audiovisuals de no ficció, edició de publicacions i projectes educatius i/o pedagògics, i culturals i/o artístics.

c) Àmbit 3. Projectes de recerca: inclourà investigacions inèdites en matèria d’història i de memòria que utilitzin fonts arxivístiques, visuals, orals i escrites, entre d’altres.

d) Àmbit 4. Projectes destinats a la catalogació, inventari i digitalització de fons documentals.

En l’execució d’aquestes actuacions i projectes cal cercar i incorporar-hi fonts femenines, fer-ne visibles les aportacions i incorporar-hi les seves diferents maneres de fer en l’àmbit de la memòria històrica i democràtica, així com vetllar per la presència i participació de les dones com a veus expertes.

Estan excloses d’aquestes subvencions les actuacions consistents en la realització d’obres, o en la dotació o manteniment d’equipaments i d’infraestructures per a la restitució, conservació, dignificació, restauració, senyalització i interpretació del patrimoni memorial, així com la realització o manteniment de plaques commemoratives i/o artístiques i de plafons informatius en espais de memòria i senyals d’orientació, ja que són objecte de subvenció per part de la direcció general competent en matèria de memòria democràtica.

No poden ser beneficiàries d’aquestes subvencions:
a) Els partits polítics i les fundacions i associacions vinculades als partits polítics en els òrgans de direcció de les quals aquests tinguin una posició majoritària, així com les societats mercantils amb capital social íntegrament o majoritàriament d’alguna de les entitats esmentades.
b) Les empreses en crisi. Als efectes d’aquestes bases s’entén per empresa en crisi l’empresa en què concorre alguna de les circumstàncies que estableix l’article 2.18 del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d’ajuts compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat (DOUE L187, de 26.6.2014).
c) Les empreses que estiguin subjectes a una ordre de recuperació pendent a conseqüència d’una decisió prèvia de la Comissió Europea que hagi declarat un ajut il·legal i incompatible amb el mercat interior.
d) Les empreses que no tinguin com a objecte la realització d’activitats culturals, artístiques o de memòria democràtica.

Bases

Data

Dimecres 5 abril 2023
Realitzat!

Labels

Subvenció i ajuts públics
Totes les temàtiques